Category Příspěvky a články

Co přinese nová AML směrnice?

Jak jsme již avizovali, všechny právnické osoby mají povinnost zanést své skutečné majitele do neveřejné evidence. Tato povinnost byla do českého právního řádu přijata v souvislosti s transpozicí tzv. IV. AML směrnice. Co však přinese nová V. AML směrnice[1]? Již bylo v mnohých článcích zmiňováno, že povinnost zanést své skutečné majitele do zřízené evidence zatím nepodléhá žádné přímé

Celý článek →

„Teleologická redukce“ zákona při volbě obhájce právnickou osobu

Právnická osoba je vedle fyzických osob rovněž nositelkou práva na obhajobu ve smyslu článku 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.[1] V případě trestního stíhání právnické osoby má i tato v rámci práva na spravedlivý proces a souvisejícího práva na obhajobu možnost zvolit si obhájce. V obecné rovině zastupuje právnickou osobu její statutární orgán (podle občanského zákoníku a v procesní rovině

Celý článek →

Novela zákoníku práce

Na samém počátku legislativního procesu se aktuálně nachází velká novela zákoníku práce. Účinnost novely se navrhuje od 1. července 2019 s tím, že u novelizačních bodů upravujících institut dovolené se navrhuje účinnost od 1. ledna 2020. Návrh zákona reaguje na vývoj judikatury českých soudů i soudního dvora EU v pracovněprávní oblasti a jeho účelem je změna některých ustanovení

Celý článek →

Allografní závěť a vybrané problematické otázky

Jednou z forem závěti, kterou dle občanského zákoníku může zůstavitel pořídit pro případ své smrti, je dle ust. § 1534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) i tzv. allografní závěť. Za platnou allografní závěť se považuje taková závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, ale vlastní rukou ji podepsal a před dvěma svědky současně

Celý článek →

Předcházení páchání protiprávního jednání společností a jejími zaměstnanci jako součást Compliance programu

Co je to Compliance program? Pojem „Compliance“ je v korporátním světě chápán jako pojem zaštiťující dodržování pravidel a chování se v jejich souladu. Za tato pravidla se pak považují pravidla stanovená nejen rozličnými právními předpisy, ale i interními směrnicemi a etickými kodexy daných obchodních společností. Compliance program pak má za úkol nastavit, udržovat a aktualizovat systém

Celý článek →

Osvobození od soudního poplatku a konkurs

Ústavní soud přistoupil k výjimečnému kroku, když zasáhl do sporu o osvobození od soudního poplatku. Ústavní soud v zásadě odmítá zasahovat do rozhodování obecných soudu o osvobození od soudního poplatku, neboť samotný spor o osvobození od soudních poplatků obvykle nedosahuje intenzity znamenající porušení základních práv a svobod. V případě vedeném pod sp. zn.  I. ÚS 1060/18 nicméně Ústavní soud

Celý článek →

Skončí střídání letního a zimního času už příští rok?

Předpokládá to alespoň plán Evropské komise, která navrhla zrušit směrnici upravující sezónní změny času. V současné době Evropská unie (dále jen EU) totiž určuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas, aby se zohlednila měnící se délka denního světla a maximálně využila jeho dostupnost v daném období. Ráno poslední neděli v březnu se hodiny posunou

Celý článek →

Omezení práva na svobodnou volbu povolání – konkurenční doložka

„Každý má právo na svobodnou volbu povolání a přípravu k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost.“ Právo na svobodnou volbu povolání garantuje čl. 26 Listiny základních práv a svobod. Omezit toto právo lze jen zákonem a v odůvodněných případech. Jednu z možností omezení práva na svobodnou volbu povolání zakotvuje § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném

Celý článek →

Je řidič osobního motorového vozidla odpovědný za nepřipoutání svéprávného dospělého spolujezdce bezpečnostním pásem?

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon“), v ustanovení § 5 odst. 1 písm. i) stanovuje řidičům povinnost „zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete a bezpečnou přepravu nákladu“. Ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) a d) zákona současně přepravované osobě ukládá „být za jízdy připoutána na sedadle bezpečnostním pásem,

Celý článek →

Nález IV. ÚS 14/17 ze dne 9.5.2018 – obrácení důkazního břemene

„V případech medicínských sporů, kdy na straně jedné stojí pacient, tvrdící, že mu protiprávním jednáním poskytovatele zdravotních služeb vznikla újma, a na straně druhé poskytovatel zdravotních služeb, který porušil svou povinnost vést řádně zdravotnickou dokumentaci pacienta, může soud rozhodnout o obrácení důkazního břemena ohledně prokazování (ne)splnění některého z předpokladů odpovědnosti za újmu.“ Stěžovatel (nezl. dítě)

Celý článek →

← Previous Page