Category Příspěvky a články

Přiměřenost smluvní pokuty v konkurenční doložce

Ústavní soud se opětovně zabýval konkurenční doložkou ve smyslu ustanovení § 310 zákoníku práce. V nálezu ze dne 2.5.2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18, konkrétně posuzoval přiměřenost smluvní pokuty sjednané pro případ, že (bývalý) zaměstnanec svým smluvním povinnostem z konkurenční doložky nedostojí. Ústavní soud svým rozhodnutím jednoznačně podpořil svůj dosavadní přístup ke smyslu a účelu konkurenční doložky.

Celý článek →

Nový procesní nástroj v boji s kybernetickou kriminalitou

Od 1. 2. 2019 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Trestní řád“). Tato novelizace nabízí orgánům činným v trestním řízení (dále jen jako „OČVTŘ“) nový procesní institut, který mohou využít při vyšetřování kriminality páchané v kyberprostoru. Smyslem tohoto ustanovení je existence nástroje, který bez zbytečné administrativní zátěže

Celý článek →

Ústavně zaručené právo obce na samosprávu při regulaci území v podobě územního plánu

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti zastupitelstva města Pec pod Sněžkou a nálezem III. ÚS 3817/17 ze dne 14.5.2019 rozhodl, že bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 104 odst. 4 Ústavy České republiky a jeho právo na soudní ochranu podle

Celý článek →

Exekuce po odlužení

Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím č. j. 20 Cdo 2775/2018-51 ze dne 5. 12. 2018 rozhodl tak, že zamítl dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. ledna 2018, č. j. 10 Co 437/2017-25. V rámci odůvodnění svého rozhodnutí pak uvedl, že ze zákazu nařízení exekuce po rozhodnutí o úpadku

Celý článek →

Skončení pracovního poměru zaměstnavatelem z pohledu aktuální judikatury

V souvislosti s projednáváním novelizace zákoníku práce zazněly na půdě poslanecké sněmovny spíše nesmělé návrhy, aby došlo ke zjednodušení ukončování pracovních poměrů také ze strany zaměstnavatelů. Ačkoliv totiž zaměstnance může ukončit svůj pracovní poměr kdykoliv a bez jakýchkoliv zákonných překážek či zvláštních obtíží, je situace zaměstnavatelů nepoměrně složitější. Rozvázat pracovní poměr se zaměstnancem, kterého už zaměstnavatel

Celý článek →

Německý developer HOCHTIEF vyhrál bitvu proti fotbalové Slavii

Jak uvedly 11.4.2019 Hospodářské noviny, Obvodní soud pro Prahu 10 vydal rozsudek, kterým zamítnul žalobu fotbalového klubu na vyklizení pozemku. Slavia se chce odvolat. Společnost HOCHTIEF zastupuje ve sporu o pozemky vedle fotbalového stadionu ve Vršovicích právě naše advokátní kancelář HSP & Partners.  Plné znění článku naleznete v archivu Hospodářských novin, případně v přiloženém pdf. Slavia x

Celý článek →

K použití zvukového záznamu v občanském soudním řízení

Judikatura dospěla k závěru, že navrhne-li účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. V tomto směru je velice zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21

Celý článek →

Maření spravedlnosti

Zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), a některé další zákony, byl, kromě jiného, rozšířen okruh skutkových podstat trestných činů o § 347a a trestný čin maření spravedlnosti, kterého je nově možné se dopustit ode dne 1. února 2019, kdy zákon

Celý článek →

Určení splatnosti dluhu konkrétním dnem v kalendářním měsíci

Nejvyšší soud publikoval na svých webových stránkách dne 19.2.2019 společně s právní větou usnesení ze dne 14.2.2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017. Toto usnesení zařadil pod heslo „Exekuce“, nicméně máme za to, že má značně širší dopad, než pouze do oblasti exekučního řízení či výkonu rozhodnutí obecně, neboť Nejvyšší soud se v jeho rámci také

Celý článek →

Nález k posuzování mravnosti spotřebitelského úvěru

Ústavní soud nálezem ze dne 26. února 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18, upřesnil podmínky, kdy je nutno považovat smlouvu o spotřebitelském úvěru za neplatnou. Ústavní soud předmětným nálezem navázal na svou dřívější judikaturu (představovanou nálezy sp. zn. I. ÚS 199/11 a sp. zn. III. ÚS 4084/12) a opětovně deklaroval, že nelze poskytovat soudní ochranu subjektům, které evidentně poškozují práva svých

Celý článek →

← Previous Page