Category Příspěvky a články

Zvýšení spodní hranice škody v trestním zákoníku

Vznik škody (popřípadě prospěchu) a její výše představuje zejména u trestných činů proti majetku základní a zároveň obligatorní předpoklad pro možnost naplnění znaků skutkové podstaty vybraných trestných činů. V nejužším smyslu je škoda v trestním právu vykládána jako škoda na majetku, tedy majetková škoda v užším smyslu = škoda vzniklá tím, že byl zmenšen majetek poškozeného, nebo

Celý článek →

Jak se Ústavní soud dívá na zpětvzetí návrhu?

Nález Ústavního soudu potvrdil, že § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, není v rozporu s ústavním pořádkem a toto ustanovení tak zůstává dále v platnosti. Plénum Ústavního soudu ČR se nedávno zabývalo návrhem na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a to v návaznosti

Celý článek →

Doručování písemností zaměstnancům je nově jednodušší

Dnem 30. 7. 2020 nabyla účinnosti novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen jako „zákoník práce“),[1] která v reakci na dlouhodobé praktické problémy s doručováním písemností zaměstnancům povinně doručovaným do jejich vlastních rukou[2] zjednodušila postavení zaměstnavatelů, čímž současně významně omezila dosavadní obstrukční možnosti využívané některými zaměstnanci, kteří se převzetí písemností bránili. Podle dosavadní právní úpravy

Celý článek →

Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dne 8. července 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon by v rámci legislativního procesu měl být projednán už zítra Senátem Parlamentu ČR. V

Celý článek →

Povinnosti související s podnikáním – informace uváděné na obchodních listinách

K podnikání se pojí mnoho povinností, o nichž mnohdy nemají podnikatelé ani zdání. A není se čemu divit – český právní řád takových povinností zakotvuje velké množství, přičemž jsou roztříštěny do nejrůznějších právních předpisů ze všech právních oblastí. Mnohdy podnikatelé tyto povinnosti plní přirozeně, aniž by věděli, že ta či ona povinnost má skutečně oporu v zákonné

Celý článek →

Poskytování plnění členům statutárního orgánu akciové společnosti

V posledních dnech jsme obdrželi v jedné ze zásadních kauz našich klientů rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který opět podpořil ustálenou rozhodovací praxi a přispěl k bližšímu osvětlení náhledu soudu na problematiku týkající se odměňování členů orgánů akciové společnosti. Nejvyšší soud se v daném případě vypořádával s otázkou závaznosti uzavřené dohody o konkurenční doložce. Dle stanoviska Nejvyššího soudu nadále platí, že

Celý článek →

Obnova trestního řízení ve světle stanoviska pléna Ústavního soudu ČR

Ústavní soud ČR se nedávno zabýval otázkou povolení obnovy trestního řízení. Institut obnovy řízení představuje jeden z mimořádných opravných prostředků v trestním řízení, jehož využitím může dojít ve výsledku k prolomení právní moci předchozího rozhodnutí a následně ke změně rozhodnutí. Daný institut je zakotven v právním řádu pro to, aby bylo dosaženo co největšího souladu obsahu trestních rozsudků s objektivní

Celý článek →

K povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. října 2019 ve věci 7 Cmo 59/2019 Právní věta: Ze zákona nevyplývá, že marným uplynutím určité doby dochází k zániku povinnosti založit předepsané listiny (účetní závěrky obchodní společnosti) do sbírky listin obchodního rejstříku. Praktický význam: Citované rozhodnutí: se poměrně komplexně zabývá problematikou zákonné povinnosti zveřejňovat účetní závěrky jejich uložením

Celý článek →

KORONAVIRUS: Podpora cestovních kanceláří

Vláda představila návrh zákona, který si klade za cíl ulehčit situaci cestovním kancelářím a ochránit je před možný zánikem. V důsledku pandemie koronaviru a na to navazujících mimořádných krizových opatření došlo k naprosté paralýze tohoto segmentu trhu. Cestovní kanceláře tak přišly fakticky ze dne na den o svou obživu. Z tohoto důvodu bude zaveden institut tzv. ochranné doby,

Celý článek →

KORONAVIRUS: Lex COVID – dopady na právnické osoby

Opatření k zajištění efektivního chodu právnických osob za doby koronaviru V této krizové době přichází každý z ministerských resortů s vlastními návrhy, jak pomoci subjektům dotčeným mimořádnými krizovými opatřeními, prostřednictvím kterých Česká republika čelí epidemie nemoci COVID-19. Taktéž ministerstvo spravedlnosti předložilo svůj návrh zákona s pracovním názvem Lex Covid, kterým chce uvolnit zákonnou regulaci v oblastech spravovaných tímto ministerstvem. Jednou z těchto

Celý článek →

← Previous Page