Category Příspěvky a články

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích svým usnesením ze dne 19.11.2015, sp.zn. 14 To 370/2015, potvrdil předcházející právní názor Okresního soudu v Havlíčkově Brodě vyjádřený v usnesení ze dne 28.5.2015, sp. zn. 2 T 6/2015, a sice, že pokud exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu

Celý článek →

KORONAVIRUS: Vládní program ochrany zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Aktualizovanou

Celý článek →

Senát schválil navrhovanou změnu občanského zákoníku

Jak jsme Vás již informovali na našich facebookových stránkách, legislativním procesem putuje novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Uvedená novela by měla přinést mj. tolik očekávané zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům (měl by tak být navrácen právní stav, který u nás panoval od účinnosti

Celý článek →

KORONAVIRUS: Přehled zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou a Senátem dne 24. 3. 2020 a 25.3.2020

V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze a probíhající zdravotnickou krizí Vláda ČR přistoupila k přípravě několika návrhů zákonů, jejichž cílem je pomoci občanům v překonání negativních ekonomických dopadů spojených s mimořádnými opatřeními vyhlášenými ve stavu nouze. Níže předkládáme přehled zákonů, který byly Poslaneckou sněmovnou PČR schváleny a postoupeny do Senátu PČR, který je na své na 18. schůzi dne 25.

Celý článek →

KORONAVIRUS: Vládní „liberační daňový balíček“

Vláda 15.3.2020 schválila v souvislosti s nouzovým stavem tzv. „liberační daňový balíček“, který reaguje na současnou situaci. Ten by měl daňovým poplatníkům z řad fyzických osob i podnikatelů ulehčit život. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1.

Celý článek →

KORONAVIRUS: Posílání „datovkou“ je zdarma

Vítáme usnesení vlády ze dne 23. března 2020 č. 275. To s účinností ode dne 24. března 2020 od 00:00 hod. po dobu trvání nouzového stavu stanovuje, že provozovateli informačního systému datových schránek nenáleží odměna podle § 18a odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Celý článek →

KORONAVIRUS: Ošetřovné pro OSVČ, změny v zaměstnávání cizinců

Vláda České republiky schválila dvě klíčová usnesení: A) Usnesení vlády České republiky č. 262 schvalující finanční příspěvek pro OSVČ – ošetřovné Cílem podpory je finanční příspěvek kompenzující OSVČ opatření proti koronaviru – ošetřování člena rodiny (OČR) – ve výši 424 Kč za každý den OČR na dobu až 31 dní. Podrobné informace naleznete zde. B)

Celý článek →

Práva osob zúčastněných na řízení požadovat nařízení ústního jednání

Mezi subjekty soudního řízení správního řadíme mimo „klasické“ subjekty, tj. žalobce a žalovaného, i tzv. osoby zúčastněné na řízení (dále též „ZÚČOS“). Za tyto jsou chápány osoby, které byly přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech vydáním napadeného rozhodnutí nebo naopak tím, že dané rozhodnutí vydáno nebylo, a dále i ty osoby, které mohou být

Celý článek →

Není povinností platit poplatek za každé rádio hrající v provozovně!

Tento příspěvek navazuje na nedávné další rozhodnutí týkající se problematiky autorského práva, konkrétně povinnosti uzavřít licenční smlouvu s kolektivním správcem z důvodu veřejného zpřístupňování hudební produkce. Fakticky se jedná o nález Ústavního soudu ČR ze dne 27. prosince 2019, sp. zn. III. ÚS 1598/19 (dále jen „Nález“), který vzešel ze sporu o vydání bezdůvodného obohacení za neoprávněný zásah do

Celý článek →

← Previous Page