Category Příspěvky a články

Co přinesla novela občanského zákoníku s účinností od 1.7.2021

Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinesla několik legislativních změn, které vám nyní představíme. Změna v pořadí plnění dluhu Již dřívější právní úprava v § 1932 stanovila podpůrné pravidlo pro určení pořadí peněžitého plnění ve vztahu jistina, resp.

Celý článek →

Včasnost elektronického podání (e-mailem) vůči soudu

Plénum Ústavního soudu se ve svém stanovisku se sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 zabývalo včasností elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu vůči soudu. Ohledně této problematiky v rozhodovací praxi existoval převažující právní závěr, podle kterého byl rozhodným okamžikem pro posouzení včasnosti okamžik předání (dojití) podání soudu. V rozporu s tímto pojetím však vydal druhý senát Ústavního soudu nález sp.

Celý článek →

Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nastává od 01. 01. 2022 tzv. fikce doručení rovněž u soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky. Jedná se o službu tzv. poštovních datových zpráv (dále jen „PDZ“), které jsou jakýmsi ekvivalentem doporučených dopisů i dopisů do vlastních rukou.

Celý článek →

Dávka otcovské poporodní péče – zkráceně „otcovská“

Od 01. 01. 2022 se prodlužuje otcovská. Čerstvý otec bude mít po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (do 31. 12. 2021 to bylo 7 dní). K prodloužení otcovské došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 330/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. V tomto zákoně nalezneme podmínky nároku

Celý článek →

Mezinárodní ochrana: řádné doručení výzvy k převzetí rozhodnutí

Výzvu k převzetí rozhodnutí ve věci mezinárodní ochrany podle § 24a odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, lze považovat za řádně doručenou pouze tehdy, pokud ji Ministerstvo vnitra doručuje jak samotnému žadateli o mezinárodní ochranu, tak i zmocněnci, který žadatele v řízení zastupuje. Výše citovaná právní věta zazněla v poměrně nedávno vydaném rozhodnutí Nejvyššího

Celý článek →

Výhrada vlastnického práva a její účinky v insolvenčním řízení

Smluvní strany si jako vedlejší ujednání při kupní smlouvě mohou sjednat výhradu vlastnického práva ve smyslu ust. § 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), podle níž se kupující stane vlastníkem věci teprve úplným zaplacením kupní ceny. Judikatura Nejvyššího soudu ČR zabývající se výkladem výhrady

Celý článek →

Změna zákona o elektronických komunikacích

S účinností od 1. ledna 2022 dochází ke změně zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jedná se o velmi rozsáhlou novelu měnící zákon o elektronických komunikacích ve více než čtyřech stovkách změnových bodů. K tomu přistupují změny čtrnácti dalších zákonů, a to například zákona o požární ochraně, zákona o Českém rozhlasu, zákona o pozemních

Celý článek →

Nový „dočasný“ důvod pro zastavení exekuce

Novela exekučního řádu provedená zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „Novela“) přináší nově dlužníkům (fyzickým osobám)

Celý článek →

Kdy je možné reklamovat nově zakoupené starší vozidlo?

Ne každá vada staršího vozidla je způsobená jeho opotřebením. V některých případech se může i na starším vozidle objevit tzv. běžná vada, kterou je možné, v souladu se zněním právních předpisů, ze strany kupujícího i zcela řádně reklamovat. V tomto článku bychom chtěli stručně poukázat na poměrně nedávno vydané rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 33 Cdo 3235/2020 ze

Celý článek →

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 588/2020 Sb. je od 1. 7. 2021 možné žádat finanční pomoc od státu pro nezaopatřené dítě tzv. náhradní výživné. V tomto zákoně nalezneme podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, a to v situaci, kdy fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.

Celý článek →

← Previous Page