Category Příspěvky a články

Nález IV. ÚS 3892/18 ze dne 29.1.2019 – Časový horizont, v němž se účastníkovi dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízen

Stěžovatelka trpící roztroušenou sklerózou ve stádiu chronické progrese s centrálními bolestmi končetin neuropatického typu a dalšími doprovodnými projevy nemoci, je odkázána na pomoc třetích osob. Jedinou úlevu pro ni představuje léčebné konopí podávané formou inhalace, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Stěžovatelka podala již 16.5.2016 u Všeobecné zdravotní pojišťovny (dále jen „VZP“) žádost o úhradu zdravotních

Celý článek →

Promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy v případě nezákonného trestního stíhání a dobré mravy

Listina základních práv a svobod ve svém článku 36 odst. 3 zakotvuje každému právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím orgánu veřejné moci. Jedním z případů, při kterém stát odpovídá za škodu[1] způsobenou při výkonu státní moci, je vedení nezákonného trestní stíhání[2] ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu

Celý článek →

A zase skuteční majitelé

V poslanecké sněmovně ČR čeká na projednání zákon, kterým má dojít ke změně zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.). Dle tohoto návrhu má být v rozpočtových pravidlech (jak státních tak i pro územní samosprávné celky) zavedena povinnost poskytovatele veřejné finanční podpory zjistit skutečného majitele žadatele o dotaci, je-li žadatelem právnická osoba. Z návrhu zákona vyplývá, že

Celý článek →

Co přinese nová AML směrnice?

Jak jsme již avizovali, všechny právnické osoby mají povinnost zanést své skutečné majitele do neveřejné evidence. Tato povinnost byla do českého právního řádu přijata v souvislosti s transpozicí tzv. IV. AML směrnice. Co však přinese nová V. AML směrnice[1]? Již bylo v mnohých článcích zmiňováno, že povinnost zanést své skutečné majitele do zřízené evidence zatím nepodléhá žádné přímé

Celý článek →

„Teleologická redukce“ zákona při volbě obhájce právnickou osobu

Právnická osoba je vedle fyzických osob rovněž nositelkou práva na obhajobu ve smyslu článku 40 odst. 3 Listiny základních práv a svobod.[1] V případě trestního stíhání právnické osoby má i tato v rámci práva na spravedlivý proces a souvisejícího práva na obhajobu možnost zvolit si obhájce. V obecné rovině zastupuje právnickou osobu její statutární orgán (podle občanského zákoníku a v procesní rovině

Celý článek →

Novela zákoníku práce

Na samém počátku legislativního procesu se aktuálně nachází velká novela zákoníku práce. Účinnost novely se navrhuje od 1. července 2019 s tím, že u novelizačních bodů upravujících institut dovolené se navrhuje účinnost od 1. ledna 2020. Návrh zákona reaguje na vývoj judikatury českých soudů i soudního dvora EU v pracovněprávní oblasti a jeho účelem je změna některých ustanovení

Celý článek →

Allografní závěť a vybrané problematické otázky

Jednou z forem závěti, kterou dle občanského zákoníku může zůstavitel pořídit pro případ své smrti, je dle ust. § 1534 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) i tzv. allografní závěť. Za platnou allografní závěť se považuje taková závěť, kterou zůstavitel nenapsal vlastní rukou, ale vlastní rukou ji podepsal a před dvěma svědky současně

Celý článek →

Předcházení páchání protiprávního jednání společností a jejími zaměstnanci jako součást Compliance programu

Co je to Compliance program? Pojem „Compliance“ je v korporátním světě chápán jako pojem zaštiťující dodržování pravidel a chování se v jejich souladu. Za tato pravidla se pak považují pravidla stanovená nejen rozličnými právními předpisy, ale i interními směrnicemi a etickými kodexy daných obchodních společností. Compliance program pak má za úkol nastavit, udržovat a aktualizovat systém

Celý článek →

Osvobození od soudního poplatku a konkurs

Ústavní soud přistoupil k výjimečnému kroku, když zasáhl do sporu o osvobození od soudního poplatku. Ústavní soud v zásadě odmítá zasahovat do rozhodování obecných soudu o osvobození od soudního poplatku, neboť samotný spor o osvobození od soudních poplatků obvykle nedosahuje intenzity znamenající porušení základních práv a svobod. V případě vedeném pod sp. zn.  I. ÚS 1060/18 nicméně Ústavní soud

Celý článek →

Skončí střídání letního a zimního času už příští rok?

Předpokládá to alespoň plán Evropské komise, která navrhla zrušit směrnici upravující sezónní změny času. V současné době Evropská unie (dále jen EU) totiž určuje, že se dvakrát do roka musí měnit čas, aby se zohlednila měnící se délka denního světla a maximálně využila jeho dostupnost v daném období. Ráno poslední neděli v březnu se hodiny posunou

Celý článek →

← Previous Page