Category Příspěvky a články

Uspěli jsme u Ústavního soudu České republiky ve sporu proti OSA

Mgr. Štěpán Schenk, společník naší advokátní kanceláře, uspěl ve spolupráci s Mgr. Tomášem Kadlecem s ústavní stížností podanou ve sporu našeho klienta, společnosti CHARLEY FASHION s.r.o., proti kolektivnímu správci OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s. (dále jen „OSA“). Ústavní soud ČR na základě podané ústavní stížnosti vyslovil porušení práva na soudní ochranu

Celý článek →

K možnosti trestního postihu za pomluvu

Ústavní soud se ve svém nedávném rozhodnutí – nálezu ze dne 5.11.2019, vydaném pod sp. zn. II. ÚS 474/19, vymezil k možnosti trestního postihu za pomluvu. Dle § 184 trestního zákoníku platí: (1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné

Celý článek →

Legislativní novinky v daňovém právu 2020

Od 1. ledna 2020 začaly platit v českém daňovém právu některé legislativní novinky. Týkají se např. daně z přidané hodnoty (DPH), výdajových paušálů nebo minimální mzdy. Rychlé opravy DPH V souvislostí s novelou evropské směrnice o DPH mají od 1. ledna 2020 všechny členské státy EU povinnost implementovat do své národní legislativy tzv. quick fixes

Celý článek →

Co přináší nový zákon o realitním zprostředkování?

Dlouho připravovaný zákon o realitním zprostředkování, který má za cíl výrazným způsobem upravit činnost realitních kanceláří, realitních makléřů, brokerů či realitních agentů vstoupil do finální fáze legislativního procesu.  Níže v textu tento zákon uvádíme jako „Zákon o zprostředkování“. V tomto příspěvku hodláme uvést hlavní novinky, které tento zákon na předmět podnikání realitního zprostředkování přináší. Nepomineme ani upozornění

Celý článek →

Nejvyšší soud řešil popření pohledávky dlužníkem

Nejvyšší soud České republiky se v rámci svého rozsudku č.j. 29 ICdo 121/2016-192, ze dne 29.11.2018, zabýval problematikou vykonatelnosti výpisu z upraveného seznamu přihlášených pohledávek, přičemž judikoval, že i v případě, že dlužníkem popřená pohledávka je zjištěna, ať už proto, že je úpadek řešen konkursem, v jehož rámci nemá popření pohledávky dlužníkem vliv na její zjištění

Celý článek →

Snazší uspokojení nároků poškozených?

V tomto krátkém příspěvku bychom Vám chtěli představit jednu z možností, jak se poškozený v trestním řízení může domoci svého práva na náhradu majetkové či nemajetkové újmy. Asi málokdo z řad laické veřejnosti bude znát zákon č. 59/2017 Sb., o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení, který za předpokladu splnění

Celý článek →

Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Na 34. schůzi PSP ČR (dne 27. 9. 2019) byl schválen ve třetím čtení návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „nominační zákon“). Návrh tak nyní míří do Senátu ČR. Podle důvodové zprávy k návrhu nominačního zákona doposud není personální politika v oblasti obsazování

Celý článek →

Specifické legislativní řešení starých exekucí na Slovensku

Dne 31.7.2019 nabyl na Slovensku platnost zákon č. 233/2019 Zb., o ukončení některých exekučních řízení a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nabývá účinnost po uplynutí legisvakanční doby dne 1.1.2020 a zavádí plošné zastavování některých starších exekucí. Jeho cílem je pomoci lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Těch je na Slovensku (obdobně

Celý článek →

Je možné požadovat úhradu za náklady související s poskytováním informací?

Povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím je oprávněn stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání kvalifikovaným odhadem; je však povinen výši úhrady žadateli oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Ústavní soud se ve svém rozhodnutí ze dne 21.5.2019, sp. zn. I. ÚS 1083/16, zabýval šikanózní žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona

Celý článek →

Nález III. ÚS 2408/18 ze dne 17.7.2019 – jednání před 1.1.2014 může být důvodem nepovolení nezbytné cesty podle NOZ

Stěžovatelka (původně její právní předchůdkyně) se domáhala před obecnými soudy vydání rozhodnutí, kterým by jí bylo podle ust. § 151o odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013, zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými vozidly přes pozemky vedlejší účastnice, neboť k budovám, které koupila, neměla jiný přístup než

Celý článek →

← Previous Page