Category Příspěvky a články

K výši škody způsobené na vozidle v důsledku dopravní nehody

Dne 31.7.2018 byl zveřejněn rozsudek ze dne 11.10.2017, sp.zn. 25 Cdo 2782/2017 Nejvyššího soudu České republiky, v jehož rámci se vyjádřil k rozsahu náhrady škody hrazené poškozenému v souvislosti s dopravní nehodou. Dosavadní přístup soudů napříč soustavou vycházel např. z rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 23.10.2014, sp.zn. 25 Cdo 3118/2012, (který taktéž sám navazoval na dřívější praxi) a stanovil, že

Celý článek →

Náklady, čas a energii vynaložené na dojíždění za dítětem po rozvodu musí „férově“ nést oba rodiče

Matka se po rozvodu odstěhovala se svým dítětem na druhý konec republiky. Kdo má komu v tomto případě dovézt dítě, kdo nese náklady spojené s cestováním? Mj. i tímto se zabýval Ústavní soud ve svém nálezu sp. zn. I. ÚS 2996/17 ze dne 29. května 2018. Obecné soudy musí při rozhodování o stanovení vyživovací povinnosti zohlednit řadu

Celý článek →

Máte v pracovních smlouvách ošetřena práva k zaměstnaneckému dílu?

Pokud zaměstnanec vytvoří při plnění pracovněprávních povinností dílo ve smyslu autorského zákona (software, databázi, užitný vzor apod.), pak k tomuto dílu vykonává majetková práva zaměstnavatel. Majetková práva znamená zejména dílo užít, např. jako produkt nabízený klientům zaměstnavatele, poskytnout k němu licenci apod. Tyto dispozice s dílem je společnost jakožto zaměstnavatel oprávněna činit ze zákona bez dalšího (pokud není

Celý článek →

Koho považuje ÚS za osobu blízkou?

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. II.ÚS 955/18 ze dne 9. 7. 2018 vyjádřil k vymezení osoby blízké v souvislosti s právem osoby odepřít výpověď, jestliže by této osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání podle čl. 37 odst. 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí

Celý článek →

Změna názvu spolku – deklaratorní či konstitutivní?

Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (dále jen „VeřRej“) se od 01. 01. 2014 v našem právním řádu řadí mezi účinné právní předpisy. Jsou to tak již více než čtyři roky, co se při zápisech právnických osob do veřejné evidence řídíme tímto zákonem. Jednou z právnických osob, která je zapisována do veřejného

Celý článek →

Obchodní podmínky nejsou tabu

V naší advokátní praxi se opakovaně setkáváme s nesprávným výkladem závěru nálezu Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3512/11, a to bohužel i v soudních rozhodnutích. Uvedený judikát je nesprávně interpretován jako absolutní zákaz umístění ustanovení o smluvní pokutě nebo rozhodčí doložce do obchodních podmínek. Setkali jsme se dokonce s případem, kdy ujednání o ceně služby v příloze smlouvy nazvané

Celý článek →

K moderaci smluvní pokuty – nový přístup dle velkého senátu Nejvyššího soudu ČR

Judikatura doposud zastávala názor, že moderovat lze pouze smluvní pokutu, která existuje v době rozhodování soudu o této moderaci[1]. Dle těchto závěrů nebylo možné např. snížit smluvní pokutu, která v době rozhodování soudu zanikla v důsledku započtení na jinou pohledávku. Tento dosavadní ustálený přístup již neobstojí ve světle rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 31 Cdo

Celý článek →

Jaké jsou varianty flexibilních forem zaměstnávání?

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen OECD) doporučila ve své zprávě z července 2018 zaměstnavatelům v České republice, aby více využívaly různé varianty flexibilního zaměstnávání. Podle OECD by to zlepšilo pružnost trhu práce a především umožnilo větší růst české ekonomiky. Jaké vlastně jsou varianty flexibilní formy zaměstnávání? Zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., dále jako

Celý článek →

Budou moci vodáci pít alkohol?

Skupina poslanců předložila sněmovně dne 20. 4. 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dle důvodové zprávy je záměrem této úpravy zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek v důsledku požívání alkoholu při plavbě. Zároveň navrhli, aby s ním sněmovna vyslovila souhlas již při prvním čtení (proti tomuto návrhu

Celý článek →

Právní pomoc lidem, kteří si služby advokáta nemohou dovolit

Novelou zákona o advokacii se od 1. července 2018 rozšířila státem hrazená právní pomoc osobám, které si nemohou z důvodů majetkových a příjmových dovolit vybrat a zaplatit vlastního advokáta. Stávající systém určování advokátů dlouhodobě provozovaný Českou advokátní komorou se tedy mění a nově bude realizován ve třech samostatných formách právní pomoci: určování k poskytnutí právní

Celý článek →

← Previous Page