Category Příspěvky a články

Povinnosti související s podnikáním – informace uváděné na obchodních listinách

K podnikání se pojí mnoho povinností, o nichž mnohdy nemají podnikatelé ani zdání. A není se čemu divit – český právní řád takových povinností zakotvuje velké množství, přičemž jsou roztříštěny do nejrůznějších právních předpisů ze všech právních oblastí. Mnohdy podnikatelé tyto povinnosti plní přirozeně, aniž by věděli, že ta či ona povinnost má skutečně oporu v zákonné

Celý článek →

Poskytování plnění členům statutárního orgánu akciové společnosti

V posledních dnech jsme obdrželi v jedné ze zásadních kauz našich klientů rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, který opět podpořil ustálenou rozhodovací praxi a přispěl k bližšímu osvětlení náhledu soudu na problematiku týkající se odměňování členů orgánů akciové společnosti. Nejvyšší soud se v daném případě vypořádával s otázkou závaznosti uzavřené dohody o konkurenční doložce. Dle stanoviska Nejvyššího soudu nadále platí, že

Celý článek →

Obnova trestního řízení ve světle stanoviska pléna Ústavního soudu ČR

Ústavní soud ČR se nedávno zabýval otázkou povolení obnovy trestního řízení. Institut obnovy řízení představuje jeden z mimořádných opravných prostředků v trestním řízení, jehož využitím může dojít ve výsledku k prolomení právní moci předchozího rozhodnutí a následně ke změně rozhodnutí. Daný institut je zakotven v právním řádu pro to, aby bylo dosaženo co největšího souladu obsahu trestních rozsudků s objektivní

Celý článek →

K povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

Usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. října 2019 ve věci 7 Cmo 59/2019 Právní věta: Ze zákona nevyplývá, že marným uplynutím určité doby dochází k zániku povinnosti založit předepsané listiny (účetní závěrky obchodní společnosti) do sbírky listin obchodního rejstříku. Praktický význam: Citované rozhodnutí: se poměrně komplexně zabývá problematikou zákonné povinnosti zveřejňovat účetní závěrky jejich uložením

Celý článek →

KORONAVIRUS: Podpora cestovních kanceláří

Vláda představila návrh zákona, který si klade za cíl ulehčit situaci cestovním kancelářím a ochránit je před možný zánikem. V důsledku pandemie koronaviru a na to navazujících mimořádných krizových opatření došlo k naprosté paralýze tohoto segmentu trhu. Cestovní kanceláře tak přišly fakticky ze dne na den o svou obživu. Z tohoto důvodu bude zaveden institut tzv. ochranné doby,

Celý článek →

KORONAVIRUS: Lex COVID – dopady na právnické osoby

Opatření k zajištění efektivního chodu právnických osob za doby koronaviru V této krizové době přichází každý z ministerských resortů s vlastními návrhy, jak pomoci subjektům dotčeným mimořádnými krizovými opatřeními, prostřednictvím kterých Česká republika čelí epidemie nemoci COVID-19. Taktéž ministerstvo spravedlnosti předložilo svůj návrh zákona s pracovním názvem Lex Covid, kterým chce uvolnit zákonnou regulaci v oblastech spravovaných tímto ministerstvem. Jednou z těchto

Celý článek →

Krajský soud v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích svým usnesením ze dne 19.11.2015, sp.zn. 14 To 370/2015, potvrdil předcházející právní názor Okresního soudu v Havlíčkově Brodě vyjádřený v usnesení ze dne 28.5.2015, sp. zn. 2 T 6/2015, a sice, že pokud exekučním příkazem, kterým bylo obviněnému jako povinnému pozastaveno jeho řidičské oprávnění, a to na dobu

Celý článek →

KORONAVIRUS: Vládní program ochrany zaměstnanosti

V úterý 31. 3. 2020 vláda schválila návrh na úpravu programu Antivirus. Požádat o náhrady mezd a platů půjde jednoduše. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění. Aktualizovanou

Celý článek →

Senát schválil navrhovanou změnu občanského zákoníku

Jak jsme Vás již informovali na našich facebookových stránkách, legislativním procesem putuje novela zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Uvedená novela by měla přinést mj. tolik očekávané zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům (měl by tak být navrácen právní stav, který u nás panoval od účinnosti

Celý článek →

KORONAVIRUS: Přehled zákonů schválených Poslaneckou sněmovnou a Senátem dne 24. 3. 2020 a 25.3.2020

V souvislosti s vyhlášeným stavem nouze a probíhající zdravotnickou krizí Vláda ČR přistoupila k přípravě několika návrhů zákonů, jejichž cílem je pomoci občanům v překonání negativních ekonomických dopadů spojených s mimořádnými opatřeními vyhlášenými ve stavu nouze. Níže předkládáme přehled zákonů, který byly Poslaneckou sněmovnou PČR schváleny a postoupeny do Senátu PČR, který je na své na 18. schůzi dne 25.

Celý článek →

← Previous Page