Category Příspěvky a články

Ústavní soud zrušil zákaz maloobchodu a pokáral vládu

V pondělí 22. 2. 2021 zveřejnil Ústavní soud (dále také jen „ÚS“) odůvodnění rozhodnutí [1] ve věci návrhu skupiny 63 senátorů, kteří se domáhali zrušení části krizových opatření vlády ze závěru roku loňského a počátku roku letošního. Jádrem návrhu senátorů byl plošně stanovený a opakovaně prodlužovaný zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách až

Celý článek →

Staronové povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází černá skládka

Právní úprava odpadového práva doznala počátkem tohoto roku značných změn, když dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a ruku v ruce s ním také zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V následujícím textu se zaměřím na staronovou problematiku právní regulace

Celý článek →

Procesní zavinění stran při zastavení exekuce pro nemajetnost

Ústavní soud se opětovně věnoval problematice procesního zavinění při zastavení exekuce pro nemajetnost a na to navazující problematice nákladů exekuce. Dne 4. 1. 2021 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 65/20, v němž Ústavní soud posuzoval stížnost stěžovatele na porušení práva na soudní ochranu, neboť mu byla uložena povinnost uhradit náklady exekuce

Celý článek →

Zjevné znamená zřejmé

Dne 10. 6. 2020 vydal pod č. j. 31 ICdo 36/2020-103 velký senát Nejvyššího soudu (dále jen „NS“) rozsudek, ve kterém posuzoval dvě obecné, ale pro praxi zcela stěžejní otázky týkající se právního jednání. Jednak se NS zabýval tím, lze-li požadavek stanovený v § 13 zákona o obchodních korporacích1, který vyžaduje, aby smlouva uzavřená mezi

Celý článek →

Bezdůvodné obohacení vs. plnění na vlastní nebezpečí

Bezdůvodné obohacení je právní pojem představující závazek z jiného právního důvodu a zároveň právním institutem, jenž má zamezit tomu, aby se právní subjekty obohacovaly způsobem, který právní řád neuznává.1 Podle aktuální právní úpravy občanského zákoníku se ve smyslu § 2991 a násl. jedná o stav, kdy se osoba obohatí na úkor jiného bez spravedlivého důvodu. Následně má

Celý článek →

Smlouva o dílo ve světle nové judikatury

Úprava Smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku, tzn. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), je poněkud odlišná oproti předchozí právní úpravě. Novou právní úpravou dochází k zásadní změně nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Z dosavadní judikatury bylo možné

Celý článek →

Legislativní změny v trestních normách, peněžité tresty, dohoda o vině a trestu

Dne 1. října 2020 nabyl účinnosti zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a

Celý článek →

Provádění důkazu videozáznamem aneb zásada kontradiktornosti řízení a předvídatelnost soudních rozhodnutí

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 1. 9. 2020, ve věci sp. zn. IV. ÚS 1247/20, znovu zdůraznil, jak důležitou roli v soudním procesu sehrává princip kontradiktornosti řízení a princip předvídatelnosti soudních rozhodnutí. Ústavní soud opakovaně judikuje, že požadavek, aby veškerá konečná rozhodnutí soudů ve věci samé byla přijímána při respektování práva na kontradiktorní řízení,

Celý článek →

Zvýšení spodní hranice škody v trestním zákoníku

Vznik škody (popřípadě prospěchu) a její výše představuje zejména u trestných činů proti majetku základní a zároveň obligatorní předpoklad pro možnost naplnění znaků skutkové podstaty vybraných trestných činů. V nejužším smyslu je škoda v trestním právu vykládána jako škoda na majetku, tedy majetková škoda v užším smyslu = škoda vzniklá tím, že byl zmenšen majetek poškozeného, nebo

Celý článek →

Jak se Ústavní soud dívá na zpětvzetí návrhu?

Nález Ústavního soudu potvrdil, že § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, není v rozporu s ústavním pořádkem a toto ustanovení tak zůstává dále v platnosti. Plénum Ústavního soudu ČR se nedávno zabývalo návrhem na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a to v návaznosti

Celý článek →

← Previous Page