Category Příspěvky a články

Německý developer HOCHTIEF vyhrál bitvu proti fotbalové Slavii

Jak uvedly 11.4.2019 Hospodářské noviny, Obvodní soud pro Prahu 10 vydal rozsudek, kterým zamítnul žalobu fotbalového klubu na vyklizení pozemku. Slavia se chce odvolat. Společnost HOCHTIEF zastupuje ve sporu o pozemky vedle fotbalového stadionu ve Vršovicích právě naše advokátní kancelář HSP & Partners.  Plné znění článku naleznete v archivu Hospodářských novin, případně v přiloženém pdf. Slavia x

Celý článek →

K použití zvukového záznamu v občanském soudním řízení

Judikatura dospěla k závěru, že navrhne-li účastník občanského soudního řízení k prokázání svých tvrzení důkaz, který byl pořízen v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, a jehož pořízením nebo opatřením došlo k porušení práv fyzické nebo právnické osoby, soud takový důkaz jako nepřípustný neprovede. V tomto směru je velice zajímavé rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 14. 8. 2018, sp. zn. 21

Celý článek →

Maření spravedlnosti

Zákonem č. 287/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), a některé další zákony, byl, kromě jiného, rozšířen okruh skutkových podstat trestných činů o § 347a a trestný čin maření spravedlnosti, kterého je nově možné se dopustit ode dne 1. února 2019, kdy zákon

Celý článek →

Určení splatnosti dluhu konkrétním dnem v kalendářním měsíci

Nejvyšší soud publikoval na svých webových stránkách dne 19.2.2019 společně s právní větou usnesení ze dne 14.2.2018, sp. zn. 20 Cdo 4788/2017. Toto usnesení zařadil pod heslo „Exekuce“, nicméně máme za to, že má značně širší dopad, než pouze do oblasti exekučního řízení či výkonu rozhodnutí obecně, neboť Nejvyšší soud se v jeho rámci také

Celý článek →

Nález k posuzování mravnosti spotřebitelského úvěru

Ústavní soud nálezem ze dne 26. února 2019, sp. zn. III. ÚS 4129/18, upřesnil podmínky, kdy je nutno považovat smlouvu o spotřebitelském úvěru za neplatnou. Ústavní soud předmětným nálezem navázal na svou dřívější judikaturu (představovanou nálezy sp. zn. I. ÚS 199/11 a sp. zn. III. ÚS 4084/12) a opětovně deklaroval, že nelze poskytovat soudní ochranu subjektům, které evidentně poškozují práva svých

Celý článek →

Náhrada za duševní útrapy spojené s usmrcením nejbližšího příbuzného

Dne 13.2.2019 byly na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu schváleny právní věty, které by se měly stát vodítkem pro soudy nižších instancí. Mezi jinými Nejvyšší soud judikoval[1], že soudy budou v případě stanovování náhrad za duševní útrapy spojené s usmrcením nejbližšího příbuzného začínat na dvacetinásobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním

Celý článek →

Praktické aspekty plnění povinnosti darovat potraviny potravinové bance

Novelizací zákona o potravinách a tabákových výrobcích s účinností od 1. 1. 2018 vznikla provozovateli potravinářského podniku nová povinnost věnovat nevyhovující potravinové výrobky potravinovým bankám. Nesplnění této povinnosti je přestupkem, za který hrozí uložení pokuty až do výše 10.000.000,- Kč. Soulad tohoto ustanovení s Ústavou byl nedávno podroben kontrole Ústavního soudu[1], který shledal, že jde o

Celý článek →

Právo na spravedlivý proces – stížnost proti usnesení o vazbě

Ústavní soud České republiky ve svém nálezu sp. zn. II.ÚS 3491/18, ze dne 4.12.2018, judikoval, že neseznámí-li se soud rozhodující o stížnosti jednotlivce proti usnesení o vazbě s jeho argumenty, ačkoliv se s nimi seznámit mohl, a nevypořádá se s nimi v odůvodnění svého rozhodnutí, poruší tím právo dotčeného jednotlivce na spravedlivý proces podle čl.

Celý článek →

Určení otcovství po více než 50 letech

Určení otcovství po více než 50 letech Ústavní soud dne 8. 1. 2019 pod sp. zn. I. ÚS 2845/17 vydal zajímavý nález, ve kterém se zaobírá otázkou možnosti určení otcovství po více než 50 letech. Stěžovatelka v projednávaném případě se narodila v roce 1962, kdy se jako nezletilá prostřednictvím své matky domáhala určení otcovství označeného muže. Soud

Celý článek →

„Take it or leave it“ – ultimativní změny smluv

V uplynulých dnech bylo doručeno významné rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 6.12.2018, čj. 23 Cdo 1580/2018-210, v jehož rámci se soud zabýval otázkou, která dosud v jeho rozhodovací praxi řešena nebyla, totiž zda lze prostřednictvím sjednané jednostranné změny obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy, zakotvit právo jedné strany smlouvu vypovědět. Podotýkáme, že se rozhodnutí týká předchozí právní úpravy

Celý článek →

← Previous Page