Category Příspěvky a články

LN: Novinky započtení v insolvenčním řízení

Článek JUDr. Lenky Příkazské otiskly 14.10.2019 Lidové noviny. Čtenáři se v něm mohli dočíst o novinkách započtení v insolvenčním řízení. Nejvyšší soud totiž odmítl dosavadní praxi zpochybňování dohod o zápočtu tzv. an block a přesně vymezil podmínky, za kterých by bylo možno neúčinnost dohody o zápočtu připustit. Započtení totiž není podle soudu způsobem ani formou

Celý článek →

Vládní návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Na 34. schůzi PSP ČR (dne 27. 9. 2019) byl schválen ve třetím čtení návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „nominační zákon“). Návrh tak nyní míří do Senátu ČR. Podle důvodové zprávy k návrhu nominačního zákona doposud není personální politika v oblasti obsazování

Celý článek →

Specifické legislativní řešení starých exekucí na Slovensku

Dne 31.7.2019 nabyl na Slovensku platnost zákon č. 233/2019 Zb., o ukončení některých exekučních řízení a o změně a doplnění některých zákonů. Tento zákon nabývá účinnost po uplynutí legisvakanční doby dne 1.1.2020 a zavádí plošné zastavování některých starších exekucí. Jeho cílem je pomoci lidem, kteří se dostali do dluhové pasti. Těch je na Slovensku (obdobně

Celý článek →

Je možné požadovat úhradu za náklady související s poskytováním informací?

Povinný subjekt dle zákona o svobodném přístupu k informacím je oprávněn stanovit úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledávání kvalifikovaným odhadem; je však povinen výši úhrady žadateli oznámit před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace. Ústavní soud se ve svém rozhodnutí ze dne 21.5.2019, sp. zn. I. ÚS 1083/16, zabýval šikanózní žádostí o poskytnutí informace ve smyslu zákona

Celý článek →

Nález III. ÚS 2408/18 ze dne 17.7.2019 – jednání před 1.1.2014 může být důvodem nepovolení nezbytné cesty podle NOZ

Stěžovatelka (původně její právní předchůdkyně) se domáhala před obecnými soudy vydání rozhodnutí, kterým by jí bylo podle ust. § 151o odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění účinném do 31.12.2013, zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy všemi motorovými vozidly přes pozemky vedlejší účastnice, neboť k budovám, které koupila, neměla jiný přístup než

Celý článek →

Je možné vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku na základě tzv. předmanželské smlouvy vůbec nedošlo?

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 24.4.2019 sp. zn. I. ÚS 1587/17 zabýval otázkou, zda-li je možné postihnout majetek manželky v rámci exekuce na majetek manžela pro dluhy vzniklé před uzavřením manželství, pokud byla mezi snoubenci před uzavřením manželství uzavřena smlouva upravující režim oddělených jmění ve smyslu ust. § 717 občanského zákoníku.

Celý článek →

Může zahájení rozhodčího řízení na základě neplatné rozhodčí doložky a na ně navazující exekuce vést ke stavení promlčecí lhůty? Aneb spotřebitelské nebankovní úvěry z pohledu Ústavního soudu.

Jak bylo opakovaně judikováno a sjednocujícím způsobem určeno Nejvyšším soudem usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2011, je rozhodčí smlouva, která neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc nebo konkrétní způsob jeho určení, nýbrž pouze odkazuje na rozhodčí řád, pro obcházení zákona smlouvou absolutně neplatnou. Jedním z důsledků neplatnosti rozhodčí doložky je okolnost, že rozhodčí

Celý článek →

Úskalí při úhradě soudního poplatku

Soudní poplatek představuje procesní podmínku v civilním řízení, přičemž jeho řádné uhrazení podmiňuje (zejména ve sporných řízeních) samotné projednání žaloby či jiného návrhu na zahájení řízení a tvoří tak základní předpoklad konečného úspěchu ve věci. Vzhledem k této skutečnosti (s přihlédnutím ke zpřísnění právní úpravy s účinností od 30. září 2017 zákonem č. 296/2017 Sb.)

Celý článek →

Nároky cestujících při významném zpoždění letu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o předběžné otázce vznesené Městským soudem v Praze. Byť bylo těžištěm předběžné otázky posouzení výkladu pojmu „provozující letecký přepravce“, soudní dvůr se znovu vyjádřil k výkladu pojmu „let“ pro účely posouzení náhrady podle čl. 7 Nařízení (ES) č. 261/2004. K tomu soudní dvůr uvedl, že „je třeba zaprvé připomenout, že let s jedním

Celý článek →

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě je důležitým vodítkem nejen ve vztahu k případné trestní odpovědnosti škůdců, ale rovněž ve vztahu k civilněprávním následkům dopravní nehody, tj. zejména náhrady újmy. Výše uvedený princip není novinkou, nicméně v nedávných letech došlo k modifikaci jeho chápání, a to zejména zásluhou judikatury Ústavního soudu. Nejvyšší soud již dříve vymezil definici tohoto principu např. v

Celý článek →

← Previous Page