Category Příspěvky a články

Je možné vést exekuci na společné jmění manželů, jestliže k jeho vzniku na základě tzv. předmanželské smlouvy vůbec nedošlo?

Ústavní soud České republiky se ve svém nálezu ze dne 24.4.2019 sp. zn. I. ÚS 1587/17 zabýval otázkou, zda-li je možné postihnout majetek manželky v rámci exekuce na majetek manžela pro dluhy vzniklé před uzavřením manželství, pokud byla mezi snoubenci před uzavřením manželství uzavřena smlouva upravující režim oddělených jmění ve smyslu ust. § 717 občanského zákoníku.

Celý článek →

Může zahájení rozhodčího řízení na základě neplatné rozhodčí doložky a na ně navazující exekuce vést ke stavení promlčecí lhůty? Aneb spotřebitelské nebankovní úvěry z pohledu Ústavního soudu.

Jak bylo opakovaně judikováno a sjednocujícím způsobem určeno Nejvyšším soudem usnesením Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2011, je rozhodčí smlouva, která neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc nebo konkrétní způsob jeho určení, nýbrž pouze odkazuje na rozhodčí řád, pro obcházení zákona smlouvou absolutně neplatnou. Jedním z důsledků neplatnosti rozhodčí doložky je okolnost, že rozhodčí

Celý článek →

Úskalí při úhradě soudního poplatku

Soudní poplatek představuje procesní podmínku v civilním řízení, přičemž jeho řádné uhrazení podmiňuje (zejména ve sporných řízeních) samotné projednání žaloby či jiného návrhu na zahájení řízení a tvoří tak základní předpoklad konečného úspěchu ve věci. Vzhledem k této skutečnosti (s přihlédnutím ke zpřísnění právní úpravy s účinností od 30. září 2017 zákonem č. 296/2017 Sb.)

Celý článek →

Nároky cestujících při významném zpoždění letu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodoval o předběžné otázce vznesené Městským soudem v Praze. Byť bylo těžištěm předběžné otázky posouzení výkladu pojmu „provozující letecký přepravce“, soudní dvůr se znovu vyjádřil k výkladu pojmu „let“ pro účely posouzení náhrady podle čl. 7 Nařízení (ES) č. 261/2004. K tomu soudní dvůr uvedl, že „je třeba zaprvé připomenout, že let s jedním

Celý článek →

Princip omezené důvěry v dopravě

Princip omezené důvěry v dopravě je důležitým vodítkem nejen ve vztahu k případné trestní odpovědnosti škůdců, ale rovněž ve vztahu k civilněprávním následkům dopravní nehody, tj. zejména náhrady újmy. Výše uvedený princip není novinkou, nicméně v nedávných letech došlo k modifikaci jeho chápání, a to zejména zásluhou judikatury Ústavního soudu. Nejvyšší soud již dříve vymezil definici tohoto principu např. v

Celý článek →

Srovnávací reklama a její přípustnost neboli „Váš soused z Boleslavi bude takhle malý.“ a „Nejsme OBIčejní. Hornbach“

V názvu příspěvku citované reklamní slogany slyšel snad skoro každý. Z právního hlediska se jedná o tzv. srovnávací reklamu, jejíž problematika je v českém právním řádu zakotvena jako zvláštní skutková podstata nekalé soutěže. Úprava zakotvená v ust. § 2980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanovuje podmínky, za kterých je taková reklama přípustná. Ještě před

Celý článek →

Srážky ze mzdy zaměstnanců při výkonu rozhodnutí

Dne 1.6.2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách, Sbírka zákonů částka 42 ze dne

Celý článek →

Přiměřenost smluvní pokuty v konkurenční doložce

Ústavní soud se opětovně zabýval konkurenční doložkou ve smyslu ustanovení § 310 zákoníku práce. V nálezu ze dne 2.5.2019, sp. zn. II. ÚS 3101/18, konkrétně posuzoval přiměřenost smluvní pokuty sjednané pro případ, že (bývalý) zaměstnanec svým smluvním povinnostem z konkurenční doložky nedostojí. Ústavní soud svým rozhodnutím jednoznačně podpořil svůj dosavadní přístup ke smyslu a účelu konkurenční doložky.

Celý článek →

Nový procesní nástroj v boji s kybernetickou kriminalitou

Od 1. 2. 2019 vstoupila v účinnost novelizace zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Trestní řád“). Tato novelizace nabízí orgánům činným v trestním řízení (dále jen jako „OČVTŘ“) nový procesní institut, který mohou využít při vyšetřování kriminality páchané v kyberprostoru. Smyslem tohoto ustanovení je existence nástroje, který bez zbytečné administrativní zátěže

Celý článek →

Ústavně zaručené právo obce na samosprávu při regulaci území v podobě územního plánu

Ústavní soud vyhověl ústavní stížnosti zastupitelstva města Pec pod Sněžkou a nálezem III. ÚS 3817/17 ze dne 14.5.2019 rozhodl, že bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na samosprávu podle čl. 8, čl. 100 odst. 1, čl. 104 odst. 2 ve spojení s čl. 104 odst. 4 Ústavy České republiky a jeho právo na soudní ochranu podle

Celý článek →

Next Page → ← Previous Page