Category Příspěvky a články

Zásada zákazu reformationis in peius v civilním řízení

Zásada zákazu reformationis in peius, neboli zákazu „změny rozhodnutí k horšímu“ je v českém právním prostředí známá především z trestního řízení. Trestní předpisy tuto zásadu výslovně obsahují, když např. ve vztahu k odvolacímu řízení platí: „V neprospěch obžalovaného může odvolací soud změnit napadený rozsudek jen na podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obžalovaného.“[1] O uplatnění výše

Celý článek →

Nové pojetí moderace smluvní pokuty

S ohledem na skutečnost, že smluvní pokuta je jedním z nejčastěji doporučovaným a využívaným zajišťovacím instrumentem ve většině smluvních dokumentech nejen našich klientů, chtěli bychom touto aktualitou upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022-162 ze dne 11.1.2023, které ve vztahu ke smluvní pokutě předznamenává nové pojetí moderace smluvních pokut, a mění tak jejich

Celý článek →

Novela autorského zákona „lex železářství“

Ke dni 5.1.2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 429/2022. Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online Ustanovení § 46 a násl. novely upravuje především zpřísnění pravidel pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, stanovení nových povinností a podmínek, jimiž se má řídit odpovědnost těchto

Celý článek →

Datové schránky. Bude vám v roce 2023 automaticky zřízena datová schránka?

V souvislosti se změnou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů budou od 01. 01. 2023 postupně zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, tj. živnostníkům a OSVČ, ale také všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Datová schránka bude nově povinná i

Celý článek →

Jaké zásadní změny občanského práva přinese novela č. 374/2022 Sb.?

Zákonem č. 374/2022 Sb., který nabyde účinnosti již dne 6. 1. 2023 [1], dochází k obsahově dosud nejrozsáhlejší novele občanského zákoníku [2] a rovněž k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele [3]. Novela představuje transpozici unijních směrnic, především tzv. modernizační směrnice, směrnice o prodeji zboží a směrnice o digitálním obsahu [4], současně však má ambice také

Celý článek →

Historický úspěch v prestižní anketě!

V reprezentačních prostorách Paláce Žofín se v pondělí 7. listopadu uskutečnilo tradiční vyhlašování vítězů a oceněných v prestižní anketě Právnická firma roku. Tato anketa je právnickou obcí vnímána jako právnický Oscar a naše kancelář se na jejich udílení ani letos neztratila. Advokátní kancelář HSP & Partners zaznamenala v rámci letošního, už patnáctého ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku historický

Celý článek →

Další změny v souvislosti se zápisem skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb. (dále jen jako „novela“), který mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen jako „ZoESM“ nebo „Zákon“). Důvodem přijetí novely je (jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy) probíhající řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice (řízení č. 2021/2162) dle čl. 258

Celý článek →

Nachází se na Vašem pozemku cizí vodní dílo? Náhrady se zřejmě již nedomůžete…

Jedno z nejstarších právních pravidel zní, že právo náleží bdělým, což znamená, že mocenská ochrana bude poskytnuta pouze těm právům, která dotčené osoby znají a o jejichž dodržování dbají a eventuálně je také řádně a včas vymáhají. V současné době mohou důsledky tohoto pravidla pociťovat také vlastníci pozemků, na nichž se nachází cizí vodní dílo,

Celý článek →

Pořádková pokuta za obstrukční jednání v soudním řádu správním

V souvislosti s chystanou novelou stavebního zákona a tak i celkové koncepce stavebního práva byl mimo jiné přijat i zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona (dále také „Změnový zákon“). Ač je tento Změnový zákon již ze dne 13. července 2021 a nebo právě proto, mnoho se nenapsalo a

Celý článek →

Přinese novela zákoníku práce i tzv. dohodářům nárok na dovolenou?

Co všechno by mohla přinést novela zákoníku práce, jejíž účinnost avizována na první čtvrtletí roku 2023? Cílem novely má být především transpozice dvou evropských směrnic, kterými jsou: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii; a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158, o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení

Celý článek →

Next Page → ← Previous Page