Zrušení daně z nabytí nemovitosti

Dne 8. července 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Tento zákon by v rámci legislativního procesu měl být projednán už zítra Senátem Parlamentu ČR.

V důsledku přijetí této legislativní změny by mělo dojít, mimo jiné, i ke zrušení daně z nabytí nemovitosti a jejímu vypuštění z českého právního řádu.

Daň z nabytí nemovitých věcí, která od 1.1.2014 nahradila daň z převodu nemovitých věcí, je v současnosti upravena zákonným opatřením č. 340/2013 Sb., které bylo naposledy novelizováno s účinností od 1.11.2019 novelou č. 264/2019 Sb.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí je úplatné nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je:

a) pozemkem, stavbou nebo jednotkou nacházejícími se na území České republiky,

b) právem stavby, jímž zatížený pozemek se nachází na území České republiky, nebo

c) spoluvlastnickým podílem na nemovité věci uvedené v písmenech a) nebo b).

Výše daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z nabývací hodnoty nemovitých věcí, je placena kupujícím a je splatná do třech měsíců od nabytí nemovitostí.

Projde-li citovaný návrh zákona celým legislativním procesem bez dalších změn, dojde ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí se zpětným účinkem. Daň by pak již neměl zaplatit nikdo, komu byl proveden vklad vlastnického práva k nemovitostem do katastru nemovitostí v prosinci roku 2019 a později.

Součástí návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou dne 8.7.2020 jsou také některé změny zákona o daních z příjmů, např:

· pro nemovitosti nabyté od 1.1.2021 prodloužení časového testu pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob ze současných 5 na 10 let;

· pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 snížení maximálního odpočtu z 300 tis. Kč na 150 tis. Kč (podle původního vládního návrhu měl být tento odpočet pro hypotéky uzavřené od 1.1.2022 zcela zrušen).

Konečné schválení shora uvedených změn včetně zrušení daně z nabytí nemovitosti musí ještě potvrdit Senát a prezident ČR.

autor: Mgr. Pavel Piňos