Změny ve volbě dozorčí rady akciové společnosti

Dne 30.12.2016 byl ve Sbírce zákonů pod č.  458/2016 Sb. vyhlášen zákon ze dne 19.12.2016, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (Zákon o obchodních korporacích). Touto novelou byla opětovně zavedena povinnost akciových společností nechat volit 1/3 členů dozorčí rady ze strany zaměstnanců společnosti, a to v případě, že společnost má více než 500 zaměstnanců v pracovním poměru (dotčené společnosti). Počet členů dozorčí rady pak u dotčených společností musí být dělitelný třemi. 2/3 členů dozorčí rady volí valná hromada a 1/3 členů dozorčí rady zaměstnanci, jak je výše uvedeno. Tento zákon nabyl účinnosti dne 14.1.2017.

Podle přechodných ustanovení tohoto zákona mají dotčené společnosti povinnost uvést ujednání stanov a složení dozorčí rady do souladu s tímto zákonem do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti (tzn. do 14.1.2019). Až do 14.1.2019 tak může zůstat počet členů dozorčí rady i u dotčených společností libovolný a až do přijetí změny stanov ve smyslu této novely jsou členové dozorčí rady voleni podle pravidel upravených ve stanovách. Doporučuje se, aby dotčené společnosti reagovaly na tuto novelu nejpozději v průběhu roku 2018, neboť jak procedura změny stanov, tak procedura následné volby členů dozorčí rady ze strany zaměstnanců společnosti, může znamenat i několika měsíční proces. V souvislosti s volbou členů dozorčí rady ze strany zaměstnanců pak bude muset představenstvo dotčené společnosti vydat příslušné normy, které budou upravovat proceduru volby členů dozorčí rady ze strany zaměstnanců (volební řád). Zejména u společností, kde působí odborové organizace, bude vhodné tuto normu předem projednat s odborovými organizacemi, resp. se zástupci zaměstnanců.

Pokud by dotčená společnost v uvedené lhůtě neprovedla úpravu stanov a neuvedla složení rady do souladu s novelou, tak po uplynutí lhůty ji rejstříkový soud vyzve k nápravě a stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Jinak může soud takovou společnost i bez návrhu zrušit a nařídit její likvidaci.

 

autor: Mgr. Štěpán Schenk