Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nastává od 01. 01. 2022 tzv. fikce doručení rovněž u soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky.

Jedná se o službu tzv. poštovních datových zpráv (dále jen „PDZ“), které jsou jakýmsi ekvivalentem doporučených dopisů i dopisů do vlastních rukou. Poštovní datové zprávy lze tedy například využít v případech, u kterých chce odesílatel právně prokázat, že dokument odeslal řádně a včas.

Před touto novelou platilo, že příjem těchto zpráv byl v režimu „opt-in“, tj. držitel schránky se mohl rozhodnout, zda si příjem PDZ povolí a případně jej následně zase zakáže. V současné době platí princip opačný, a sice „opt-out“, což znamená, že příjem těchto zpráv se všem držitelům datové schránky povolil.

To jinými slovy znamená, že se dokument zaslaný fyzickou osobou, podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou do datové schránky jiné fyzické, podnikající fyzické či právnické osoby považuje za doručený dle ust. § 18a odst. 2 a 3 uvedeného zákona

(i) okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění k tomuto dokumentu přístup, nebo

(ii) desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, a to i když se osoba, která má přístup k danému dokumentu, do datové schránky nepřihlásí.

Fyzickým osobám (držitelům datové schránky) však umožňuje tento zákon (ust. § 18a odst. 1) znepřístupnit svou datovou schránku pro dodávání dokumentů z datové schránky (i) fyzické osoby (ii) podnikající fyzické osoby (iii) právnické osoby.

Nezapomínejme tedy na to, že nově pro určení okamžiku doručení veřejnoprávních i soukromoprávních dokumentů prostřednictvím datové schránky platí stejná pravidla, s výjimkou fyzických osob, které si mohou příjem soukromoprávních dokumentů znepřístupnit, tj. zakázat.

autor: Mgr. Jana Hadová