Zápis do seznamu advokátních koncipientů AK ČR a nutné vzdělání

Nejvyšší soud ČR vydal dne 25. 1. 2012 pod sp. zn. 32 Cdo 583/2010 rozhodnutí, ve kterém posuzoval otázku, zda absolvent Policejní akademie ČR splňuje podmínku stanovenou v ust. § 37 odst. 1 písm. b) z. č. 85/1996 Sb., o advokacii. Nejvyšší soud uzavřel, že absolvent Policejní akademie České republiky v Praze, oboru policejní management a kriminalistika, nesplňuje podmínku získání vysokoškolského vzdělání v rámci magisterského studijního programu v oblasti práva uvedenou v ust. § 37 odst. 1 písm. b) z. č. 85/1996 Sb., o advokacii (ve znění účinném do 31. 8. 2009), pro zápis do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou . Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že výše uvedenou podmínku  splňuje pouze absolvent takové vysoké školy, která poskytuje plné právnické vzdělání v rozsahu a hloubce, jež bude pro svou činnost potřebovat, přičemž takovou vysokou školou není Policejní akademie, neboť právní obory na Policejní akademii nejsou hlavní náplní studia.

Autor: Mgr. Radka Kurovcová