Zákaz dvojí kvality potravin a nové povinnosti provozovatelů potravinářských podniků

S účinností ode dne 12. 5. 2021 bylo novelou [1] do zákona o potravinách [2] včleněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. g), které zakazuje na trh uvádět potraviny tzv. dvojí kvality. Novela reaguje na situaci, kdy na český trh byly v minulosti uváděny potraviny kvality nižší, než mají totožné potraviny v jiných členských státech EU.

Ve smyslu novelizovaného ustanovení hovoříme-li o potravině s dvojí kvalitou, jedná se o:

  1. potravinu uváděnou na trh v České republice, která je
  2. zdánlivě totožná s potravinou uváděnou na trh v jiných členských státech EU,
  3. má však podstatně odlišné složení nebo vlastnosti, přičemž
  4. taková odlišnost není odůvodněna oprávněnými a objektivními skutečnostmi a zároveň
  5. potravina není opatřena snadno přístupnou a dostatečnou informací o tomto odlišném složení nebo vlastnostech.

Potraviny dvojí kvality nesmějí uvádět na trh provozovatelé potravinářských podniků (dále jen jako „PPP“). Ve smyslu evropského nařízení [3] se zákaz vztahuje na každý soukromý i veřejný podnik, ať už ziskový či neziskový, který vykonává jakoukoli fázi výroby, zpracování a distribuce potravin. Za uvádění na trh je navíc chápáno již samotné držení potravin za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové.

Zákon ani novela neobsahují bližší vodítka pro posuzování jednotlivých kritérií, která naznačují zakázanou dvojí kvalitu potraviny. Je proto důležité, aby PPP provedli důkladnou analýzu potravin, které uvádějí na trh. Dospějí-li přitom k závěru, že potravina jimi uváděná na trh je totožná zcela či zdánlivě s potravinou uváděnou na trh v jiné členské zemi EU, je namístě danou potravinu podrobit přísnému komparačnímu posouzení a případné odchylky odstranit či ošetřit prostřednictvím obalů, informací na webových stránkách či kampaní; to vše v souladu s výše uvedenými hledisky, podle nichž se dvojí kvalita posuzuje.

Příslušné ustanovení si klade za cíl zejména chránit spotřebitele, nicméně je důležité si uvědomit, že zákaz uvádět na trh potraviny dvojí kvality se nevztahuje jen na jejich výrobce či koncového dodavatele potravin zákazníkovi (např. supermarkety), ale také například na provozy veřejného stravování, restaurace a hospody, velkoobchodní i maloobchodní prodejny s potravinami, distribuční centra supermarketů, mlékárny, prodejny potravin na tržištích, dovoz a vývoz potravin atd. Všechny tyto subjekty by tak novele měly věnovat důkladnou pozornost, neboť porušení tohoto nového zákazu by pro ně mohlo mít za následek uložení pokuty ve výši až 50.000.000 Kč [4].

Novela je účinná od 12. 5. 2021, a přestože potraviny, které byly uvedeny na trh a jsou s výjimkou nového ustanovení § 10 odst. 1 písm. g) v souladu se zákonem o potravinách, je možno prodávat až do vyčerpání zásob, je nezbytné nebrat novelu a její možné důsledky na lehkou váhu a uzpůsobit potraviny a jejich složení, receptury či obaly tak, aby nové právní úpravě vyhovovaly. To může být administrativně i technicky náročné, neboť konkrétní potraviny mohou mít v jednotlivých členských státech zcela odlišné výrobce či dodavatele, což však PPP odpovědnosti za dodržování zákazu podle § 10 odst. 1 písm. g) zákona o potravinách nezbavuje.

autor: Mgr. Karolína Foukalová

[1] zákon č. 174/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

[2] zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

[3] čl. 3 odst. 2, 3 a 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 Sb. ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

[4] Pokutu je oprávněna uložit Státní zemědělská potravinářská inspekce či Státní veterinární správa, výše pokuty je stanovena § 17f písm. d) zákona o potravinách.