Ústavní soud k právu na účinné vyšetřování

Ústavní soud (dále i jako „ÚS“) doposud opakovaně judikoval, že neexistuje v českém právním řádu ústavně zaručené právo na to, aby byla jiná osoba trestně stíhána. Na základě této argumentace byly Ústavním soudem odmítány ústavní stížnosti poškozených proti postupu a rozhodnutím orgánů činných v trestních řízeních.

Nálezem Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015, sp. zn. I. ÚS 1565/14, byl tento striktní závěr rozmělněn. Ústavní soud po předchozích náznacích v rozhodování soudkyně Janů poprvé komplexně a v meritorním rozhodnutí výslovně deklaroval existenci základního práva na účinné vyšetřování vyplývajícího z práva na život podle čl. 6 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud definoval podmínky, za nichž vznikne právo na účinné vyšetřování orgány činnými v trestním řízení v kontextu poskytování zdravotní péče, a to: a) došlo ke smrti či k ohrožení života; b) které vzniklo v důsledku jednání zdravotnického pracovníka; c) bylo non lege artis; d) a bylo zaviněno alespoň z nedbalosti. Hájitelnost tvrzení přitom nelze zaměňovat s existencí skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin ve smyslu ust. § 158 odst. 3 TrŘ.

Argumentačně Ústavní soud navázal na judikaturu ESLP, kde jsou formulovány znaky účinného vyšetřování – např. Eremiášová, Pechová vs. Česká republika. Účinné vyšetřování prováděné orgány činnými v trestním řízení, včetně fáze před zahájením trestního stíhání, tak musí být a) nezávislé a nestranné, b) důkladné a dostatečné, c) rychlé a d) podrobené kontrole veřejností, včetně práva oběti na nahlížení do spisu.

Závěrem zdůrazňuji poznámku Ústavního soudu pro obdobné případy do budoucna, kdy ÚS obecně vymezil, že žádost o výkon dohledu nejbližšího vyššího státního zastupitelství podle § 12d odst. 1 zákona o státním zastupitelství je účinným opravným prostředkem pro osobu, která namítá závadný postup v šetření k odhalení skutečností nasvědčujících tomu, že byla obětí spáchaného trestného činu. Tuto žádost je tak nutno vyčerpat v souladu s § 75 odst. 1 ZÚS před podáním ústavní stížnosti. ÚS proto v budoucnu bude ústavní stížnosti směřující proti rozhodnutím a postupu policejních orgánů a státních zastupitelství, které budou namítat, že vyšetřování bylo nedostatečné, tam, kde nebyla podána žádost o dohled nejbližšímu vyššímu státnímu zastupitelství, považovat za nepřípustné pro nevyčerpání všech procesních prostředků, které zákon k ochraně práva poskytuje.

autor: Mgr. Martina Šindelková