Upozornění na změnu vyhlášky o odměňování soudních exekutorů

Dne 1.4.2017 nabývá účinnosti vyhláška č. 441/2016 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů.

Změna sazby odměny soudního exekutora za exekuci ukládající zaplacení peněžité částky

1. Nejzásadnější změnou citované vyhlášky je snížení minimální výše odměny soudního exekutora za provádění exekuce ukládající zaplacení peněžité částky ze stávajících „3.000,- Kč“ nově na částku „2.000,- Kč“.

2. Nadále tak bude výše odměny soudního exekutora za provedenou exekuci u peněžitých exekucí činit:

do 3 000 000 Kč základu                                                 15 %,

z přebývající částky až do 40 000 000 Kč základu      10 %,

z přebývající částky až do 50 000 000 Kč základu       5 %,

z přebývající částky až do 250 000 000 Kč základu     1 %.

Částka nad 250 000 000 Kč se do základu nezapočítává.

Odměna podle odstavce prvého činí nejméně 2 000 Kč.

3. Na exekuční řízení zahájená před 1.4.2017 se použijí ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., ve znění dosud účinném.

4. Výše odměn soudního exekutora u jiných způsobů provádění exekuce zůstávají citovanou vyhláškou nedotčeny.

 

autor: Mgr. Pavel Piňos