Upozornění na některé změny u daně z nabytí nemovité věci

Dne 1.11.2016 nabyl účinnosti zákon č. 254/2016 Sb., kterým bylo změněno zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Citovaný zákon s sebou přináší několik významných změn.

Změna poplatníka daně z nabytí nemovité věci

Uvedenou novelou byla zavedena změna v osobě poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí – nově jím bude výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. Opouští se tak dosud platný princip, dle kterého se smluvní strany mohly dohodnout, která z nich daň zaplatí.

Ručení za nesplnění uhrazovací povinnosti poplatníka daně bylo zrušeno

V souvislosti s legislativní změnou v osobě poplatníka daně byl zrušen institutu zákonného ručení za nezaplacení daně jejím poplatníkem. Do 31.10.2016 totiž platil princip, dle kterého byl kupující ručitelem (výhradně v rovině platební), pokud prodávající byl poplatníkem takovéto daně a nesplnil své povinnosti vyplývající z dosud platného zákonného opatření.

Změny v souvislosti s osvobozením od daně z nabytí nemovité věci

Od účinnosti shora citovaného zákona jsou od daně z nabytí nemovitých věcí nově osvobozena nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, kterým v případě nabytí nemovitých věcí do majetku nevzniká ani povinnost podávat daňové přiznání.

Změny při vymezení předmětu daně z nabytí nemovité věci

Novela také mění koncepci při zdanění nabytí inženýrských sítí, resp. principy při zdanění v případě přeměny právnických osob.

 

autor: Mgr. Pavel Piňos