Účinná obrana proti směnkám na řad zajišťujícím spotřebitelské úvěry

Způsob, jak se účinně bránit proti směnkám na řad zajišťujícím spotřebitelské úvěry, odhaluje Rozsudek vrchního soudu v Praze ze dne 29.4.2013, sp. zn. 9 Cmo 122/2013. Nikoli ojedinělou byla v České republice praxe, kdy směnkou na řad byl zajištěn pro spotřebitele značně nevýhodný úvěr a tato směnka byla následně rubopisem převedena na třetí subjekt. V souladu s ust. § 17 Zákona směnečného a šekového pak byla obrana spotřebitele velmi limitována, když zanikla možnost uplatnit kauzální námitky, a spotřebitel musel platit nehledě na protiprávnost původního právního vztahu.

V prvé řadě citovaný rozsudek dovozuje neplatnost směnečné smlouvy pro rozpor se zákonem nejen dle ust. § 18 zákona o spotřebitelském úvěru účinného od 1.1.2011, kde je zajištění spotřebitelského úvěru směnkou na řad výslovně zakázáno, ale i dle ust. § 12 zákona o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru účinného do 31.12.2010. Vrchní soud teleologickým výkladem výše uvedeného ust. § 12 ve světle příslušné směrnice Evropských společenství, kterou toto ustanovení provádí, dovodil, že směnečná dohoda je spotřebitelskou smlouvou ve smyslu ust. § 52 občanského zákoníku účinného do 31.12.2013 a vztahují se na ni zákazy stanovené v ust. § 56 odst. 1, odst. 3 písm. k) občanského zákoníku. „Není-li ve směnečné dohodě vyloučena převoditelnost směnky rubopisem, pak taková dohoda (smlouva) obsahuje ujednání, které způsobuje k újmě spotřebitele značnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran“

Vrchní soud v Praze dále zkoumal, zda v případě převodu rubopisem takové směnky na řad zajišťující spotřebitelský úvěr zaniká možnost směnečného dlužníka uplatnit kauzální námitky. K tomuto Vrchní soud v Praze uvedl, že nabyvatel směnky musel vědět (objektivně) z okolností svých vztahů k remitentovi, že směnka se týká spotřebitelského úvěru, když nabyl velké množství obdobných směnek, z obchodního rejstříku je zřejmé, že remitent poskytuje nebankovní úvěry a půjčky a dlužníky jsou výlučně fyzické osoby. V takovém případě nabyvatel jednal vědomě na škodu dlužníka a směnečný dlužník tak může i proti němu uplatnit kauzální námitky.

autor: Mgr. Martina Šindelková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *