Staronové povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází černá skládka

Právní úprava odpadového práva doznala počátkem tohoto roku značných změn, když dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a ruku v ruce s ním také zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V následujícím textu se zaměřím na staronovou problematiku právní regulace tzv. černých skládek a na povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se tyto skládky nacházejí.

Skládka ve smyslu zákona o odpadech je chápána jako zařízení pro odstranění odpadů pomocí jejich řízeného povrchového nebo podpovrchového ukládání (§ 11 odst. 2 písm. g) zákona o odpadech). Je-li s odpadem nakládáno v rozporu se zákonem o odpadech a se způsoby, které předjímá, a to včetně vytvoření černé či nelegální skládky, označuje takovou situaci zákon o odpadech za „nezákonně soustředěný odpad“. Zákonodárce se proti nezákonně soustředěnému odpadu snaží bojovat, a to stanovením postupu, jak a kým má být odpad odstraněn či zabezpečen.

Ustanovení § 14 zákon o odpadech v prvé řadě zdůrazňuje, že s nezákonně soustředěným odpadem má povinnost zákonným způsobem naložit vlastník odpadu. Již z povahy věci je však zřejmé, že neodstraní-li někdo odpad v souladu se zákonem, tím spíše jeho jednání nepovede k tomu, aby s nezákonně soustředěným odpadem řádně a odpovědně naložil „v druhém kole“. Nepřihlásí-li se vlastník nezákonně soustředěného odpadu sám, je obecní úřad obce s rozšířenou působností neprodleně povinen pokusit se takového vlastníka zjistit. Povinnost vyvinout úsilí ideálně vedoucí k vypátrání vlastníka odpadu má obecní úřad obce s rozšířenou působností také tehdy, uvědomí-li jej vlastník pozemku, který zjistí, že na pozemku v jeho vlastnictví se nachází nezákonně soustředěný odpad.

V praxi bude pravděpodobně častější situace, kdy vlastníka odpadu nebude možno zjistit. Pak bude na vlastníkovi pozemku, aby řádné odstranění odpadu zajistil. V takovém případě, jakož i v případě, že vlastník odpadu zemře či zanikne bez přechodu těchto práv na jinou osobu, vyzve obecní úřad obce s rozšířenou působností právě vlastníka pozemku, aby odpad odklidil a odevzdal příslušnému zařízení. Obec, na jejímž území se odpad nachází, k tomu může vlastníkovi pozemku poskytnout součinnost. Nevyhoví-li vlastník pozemku výzvě, obecní úřad obce s rozšířenou působností může dle § 14 odst. 5 zákona o odpadech učinit následující opatření:

a) uložit vlastníkovi pozemku, aby na vlastní náklady zabezpečil místo, kde se nachází nezákonně soustředěný odpad, proti dalšímu návozu odpadu,

b) zabezpečit odpad, který ohrožuje životní prostředí, před únikem škodlivin do okolního prostředí, nebo

c) nezákonně soustředěný odpad odklidit a předat do zařízení určeného pro nakládání s odpady.

Rozhodne-li se obecní úřad obce s rozšířenou působností postupovat dle písm. b) či písm. c), je k tomu pověřená osoba oprávněna na pozemek na dobu nezbytně nutnou vstoupit, což vlastník pozemku musí strpět.

Ačkoliv důvodová zpráva k zákonu o odpadech hovoří o tom, že smyslem naznačené právní úpravy není postihnout vlastníka pozemku, na kterém se černá skládka nachází, ale naopak

zajistit co nejrychlejší řešení vzniklé černé skládky, představuje porušení povinnosti oznámit nezákonně soustředěný odpad na svém pozemku přestupek podle § 117 odst. 1 písm. i) zákona o odpadech, stejně jako nezabezpečení místa proti dalšímu návozu odpadu, je-li toto vlastníkovi pozemku uloženo (§ 117 odst. 1 písm. j) zákona o odpadech). Za tyto přestupky může být vlastníkovi pozemku uložena pokuta až do výše 10.000 Kč. Nerespektování výzvy k odklizení odpadu nicméně samostatným přestupkem není.

Snahu zákonodárce bojovat proti vznikajícím či vzniklým skládkám je na jednu stranu třeba vítat, na stranu druhou je na koncepci účinné právní úpravy nezbytné pohlížet v některých ohledech kriticky, například pokud jde o praktickou stránku prokazování skutečnosti, věděl-li či nevěděl-li vlastník pozemku o existenci černé skládky. Ostatně obdobná právní úprava zde již v minulosti byla a v praktickém ohledu nepřinesla žádné významnější zlepšení situace kolem „černých skládek“. Bude tak jistě zajímavé sledovat, nakolik efektivní bude právní úprava „staronová“.

autor: Mgr. Karolína Foukalová