Srážky ze mzdy zaměstnanců při výkonu rozhodnutí

Dne 1.6.2019 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 91/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách, Sbírka zákonů částka 42 ze dne 2. dubna 2019).

Citovaným nařízením vlády se navýšila částka mzdy, kterou nelze postihnout, a která zůstane k dispozici dlužníkům v exekuci a insolvenci.

Cílem novely vládního nařízení je optimalizace částky čisté mzdy, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek. Důvodem této legislativní úpravy je jednak zohlednění inflace, resp. vztahu cenové hladiny a příjmů, a dále případné zvýšení motivace dlužníků k hrazení svých dluhů, neboť dřívější poměrně nízko nastavená úroveň mzdy, nad kterou nebylo možné provést neomezené srážky, dlužníky nemotivovala k dosahování vyšších výdělků za účelem uspokojení pohledávek věřitelů.

Novelou se tedy zvýšila na dvojnásobek částka, nad kterou se zbytek čisté mzdy (po zohlednění tzv. základní nezabavitelné částky) srazí bez omezení; oproti stávajícímu součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení jde nově o dvojnásobek tohoto součtu. Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží mzda bez omezení, se tedy pro jednotlivce bez vyživovacích povinností zvedne z 16.072,- Kč na 25.715,- Kč.

Podle přechodných ustanovení uplatní plátce mzdy v případě srážek nařízených před dnem 1.6.2019 nově vypočtenou částku poprvé za výplatní období, do něhož připadne den nabytí účinnosti citované nové právní úpravy.

autor: JUDr. Lenka Příkazská