Registrace silničních vozidel

Dne 30. 11. 2016 Poslanecká sněmovna schválila vládní návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZPPVPK“).

K provedení novelou vymezených úkonů, a to především provádění zápisu do registru silničních vozidel a jednotlivého schvalování technické způsobilosti silničních vozidel a jejich přestaveb bude nově příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Návrh si kladl za cíl, kromě adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. 2. 2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15․ 1. 2013, především snížení administrativní zátěže (v důsledku rozvolnění úpravy místní příslušnosti).

Návrh rovněž nově upravuje zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu.

Schválené pozměňovací návrhy mj. stanoví:

–     že pokud došlo ke změně vlastníka silničního vozidla na základě převodu vlastnického práva a dosavadní/nový vlastník neposkytl potřebnou součinnost pro podání společné žádosti o zápis změny vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel ve lhůtě stanovené § 8 odst. 2 ZPPVPK, realizuje obecní úřad obce s rozšířenou působností zápis změny rovněž na žádost dosavadního /nového vlastníka (tomuto kroku již nebrání ani nepředložení technického průkazu silničního vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla;

–      povinnost výrobci, který je držitelem osvědčení o schválení typu umístit na víčko palivové nádrže nově vyrobeného silničního motorového vozidla nebo v jeho těsné blízkosti údaje o pohonných hmotách, a to včetně alternativního paliva, které lze využít k pohonu vozidla, dále uvést tyto údaje v návodu k obsluze vozidla a zajistit, aby tyto údaje by na prodejním místě viditelně umístěny v blízkosti vozidla;

–      prodloužení rezervační lhůty žádosti o registrační značku na přání ze 3 na 6 měsíců;

–      úpravu stanovení počtu stanic technické kontroly a zapojení stanic měření emisí do centrálního informačního systému.

autor: Mgr. Martina Švecová