Registr skutečných majitelů

S účinností od 1.1.2018 budou právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku a svěřenské fondy povinně v neveřejné části registru evidovat (zapsat) skutečné majitele. Tato změna přichází v rámci novely zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Definice skutečného majitele vychází ze zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Z definice vyplývá, že se jedná o fyzickou osobu, resp. osoby, které mají fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.

Údaje z evidence skutečných majitelů mohou být zpřístupněny zejména soudům, orgánům činným v trestím řízení a mimo dalších i správci daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění pro účely výkonu jejich správy.

Prokazování skutečného majitele bude mít od 1.1.2018 rovněž přesah do zadávacích řízení podle zákona č. č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, kdy prokazování skutečného majitele dodavatele bude primárně zjišťováno z evidence údajů v registru skutečných majitelů.

Návrh na zápis o skutečném majiteli podává osoba, oprávněná podávat návrhy na zápis do veřejného rejstříku, tj. zejména obchodní korporace. Statutární orgán obchodní korporace je povinen zajistit, aby právnická osoba interně vedla údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele a dále údaje o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele, či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele. Tato povinnost trvá po celou dobu, po kterou je dotyčná osoba skutečným majitelem právnické osoby, a dále nejméně 10 let od zániku takového vztahu.

Korporace zapsané před 1.1.2018 budou při zápisu skutečného majitele osvobozeny od soudního poplatku pro tento zápis, a to ve lhůtě jednoho roku od účinnosti této novely. Povinnost zapsat skutečného majitele do příslušné evidence mají korporace ve lhůtě jednoho, resp. tří let od účinnosti novely zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

Zápisy budou oprávněni provádět také notáři.

 

autor: JUDr. Jana Hrbáčková