Promlčení pohledávky přiznané rozhodčím nálezem

Nejvyšší soud České republiky svým judikátem ze dne 30.6.2016, sp. zn. 29 ICdo 41/2014, rozhodl otázku, jak má být posuzováno promlčení případné pohledávky přiznané pravomocným rozhodčím nálezem v případě, že došlo ze strany insolvenčního správce k popření vykonatelnosti přihlášené pohledávky, když judikoval, že „dokud exekuční soud v exekučním řízení, případně insolvenční soud v incidenčním sporu neurčí (neuvede v důvodech svého rozhodnutí), že rozhodčí nález nemá žádné právní účinky, jelikož byl vydán mimo rámec pravomoci rozhodce, je nutno posuzovat promlčení nároků z něj plynoucích jako u rozhodčího nálezu, jenž takovou vadou netrpí.“

 

autor: Mgr. Jakub Jančovič