Přestupky trochu jinak

Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 250/2016 Sb.) a zákon o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). Nový zákon o odpovědnosti za přestupky je obecnou normou procesních i hmotněprávních pravidel. Oproti původnímu zákonu již neobsahuje skutkové podstaty přestupků. Samotné skutkové podstaty budou, příp. již jsou obsaženy ve zvláštních zákonech.

Jednou ze zásadních změn je tzv. formálně-materiální pojetí přestupku. Vedle naplnění skutkové podstaty přestupku musí být zároveň splněna materiální stránka přestupku, která doloží jeho společenskou škodlivost. Tento předpoklad zřejmě zákonodárce doplnil s ohledem na skutečnost, aby předmětem správního trestání byla jednání skutečně škodlivá a nikoliv jednání tzv. bagatelní. Zákon o odpovědnosti za přestupky tedy sjednocuje terminologii. Nově tak pojem přestupek rovněž zahrnuje tzv. správní delikty.

Další novinkou zákona o odpovědnosti za přestupky je změna délky promlčecí doby. Zákon stanoví dvě promlčecí doby, a to jednoletou a tříletou. Tříletá promlčecí doba byla stanovena pro přestupky, za které je možné uložit pokutu alespoň ve výši 100.000,- Kč, příp. stanoví-li tak přímo zákon. Dle nového zákona o přestupcích je vedle stavění promlčecí doby také možné její přerušení. V důsledku přerušení promlčecí doby začne v určitém okamžiku běžet promlčecí lhůta znovu, tj. od začátku.

 

autor: JUDr. Jana Hrbáčková