Povinnosti související s podnikáním – informace uváděné na obchodních listinách

K podnikání se pojí mnoho povinností, o nichž mnohdy nemají podnikatelé ani zdání. A není se čemu divit – český právní řád takových povinností zakotvuje velké množství, přičemž jsou roztříštěny do nejrůznějších právních předpisů ze všech právních oblastí. Mnohdy podnikatelé tyto povinnosti plní přirozeně, aniž by věděli, že ta či ona povinnost má skutečně oporu v zákonné úpravě, resp. že při neplnění určité povinnosti může následovat sankce. Dnes bychom rádi upozornili na jednu z takových povinností, při jejímž neplnění může být podnikateli uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.

Z ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění vyplývá, že každý podnikatel musí uvádět na obchodních listinách a v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu své jméno a sídlo. Podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede na obchodní listině též údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky; podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do tohoto rejstříku; podnikatel nezapsaný ve veřejném rejstříku uvede údaj o svém zápisu do jiné evidence. Byl-li podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede i ten. Tato povinnost byla obdobně zakotvena již v zákoně č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“). Pokud jde o výklad pojmu obchodní listina, zde lze vycházet z ust. § 13a obchodního zákoníku, kdy za obchodní litiny je třeba považovat zejména objednávky, obchodní dopisy, faktury a smlouvy.

V praxi nečiní podnikatelům problém uvádět své jméno a sídlo, problém však často nastává u podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, kteří mnohdy na obchodních listinách neuvádí údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. oddílu a vložky.

Zde je však třeba zdůraznit, že neplnění výše uvedené povinnosti, je přestupkem[1], za který lze uložit pokutu do 100.000 Kč.

[1] § 9 odst. 2 písm. a) bod. 1 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění.

autor: Mgr. Milan Jelínek