Pohledávky pravomocně přiznané rozhodčím nálezem, kdy rozhodčí doložka je shledána neplatnou

Rozsudek Vrchního soudu v Praze sp. zn. 70 ICm 2149/2013, 104 VSPH 158/2014

Vrchní soud v Praze se jako soud druhoinstanční zabýval způsobem uplatnění a případného popření pohledávky pravomocně přiznané rozhodčím nálezem v případě, kdy rozhodčí doložka bude shledána neplatnou. V rámci tohoto rozhodnutí pak bylo pod výroky II. až IV. judikováno:

  1. Je-li rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí doložky ve věci, v níž by jinak bylo možné uzavřít rozhodčí smlouvu, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí ve smyslu § 28 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

 III. Promlčecí doba přestala běžet podle § 403 odst. 1 obchodního zákoníku i tehdy, jestliže věřitel zahájil rozhodčí řízení o splnění svého majetkového nároku na základě neplatné (neexistující) rozhodčí doložky.

  1. S ohledem na novelizaci zákona o rozhodčím řízení vedenou, mimo jiné, záměrem uvedení českého práva do souladu s právem EU na ochranu spotřebitele, zejména rozhodnutím Soudního dvora Evropské Unie ve věci C-40/08 ze dne 6. 10. 2009 (Asturcom), platí, že s účinností od 1. dubna 2012 již nelze v řízení o výkon rozhodnutí o nárocích ze spotřebitelských smluv bez dalšího přihlížet u rozhodčího nálezu k neplatné rozhodčí smlouvě a řízení zastavovat dle § 268 odst. 1 písm. h) občanského soudního řádu.

Mám za to, že se toto rozhodnutí v konečném důsledku snaží změnit dosavadní soudní praxi, dle které byl incidenční žalobu v případě popřené vykonatelné pohledávky z rozhodčího nálezu pro neplatnost rozhodčí doložky povinen podávat přihlášený věřitel. Toto rozhodnutí, které dosavadní praxi mění považuji za správné, když je však nutné co nejdříve judikaturně vyjasnit, zda-li bude zachovávána dosavadní praxe, či zda se prosadí tento nový právní názor Vrchního soudu v Praze, neboť nevyjasnění této otázky může věřitelům přinést určitou nejistotu, zda-li mají v případě popření vykonatelné pohledávky pro neplatnost rozhodčí doložky podávat incidenční žalobu či nikoliv.

Co se týká vyjasnění otázky promlčení, sděluji, že i v tomto případě se přikláním na stranu Vrchního soudu v Praze, když výrok III. přináší dostatečnou právní jistotu pro věřitele, který postupoval zcela v souladu s uzavřenou smlouvou a nemůže následně nést odpovědnost za případný judikaturní posun, jak již dříve judikoval Ústavní soud ČR ve svém nálezu sp. zn. II. ÚS 635/09 ze dne 31.8.2010.

Mgr. Jakub Jančovič

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *