Omezení hotovostních plateb

Dne 1.12.2014 nabývá účinnosti zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, a to zákona o platebním styku, (zde se jedná o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 260/2012 ze dne 14․ 3․ 2012, resp. přizpůsobení právního řádu v oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení a stanovení pravomoci dohledového orgánu), zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (novela je technického charakteru) a zákona o omezení plateb v hotovosti, který nově výslovně stanoví:

– definici platby, (tj. jedná se o jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby kromě výslovně uvedených výjimek, jejichž výčet se rozšiřuje),

– v § 4 odst. 1 obsahuje snížení limitu, od kterého je poskytovatel platby povinen provést platbu bezhotovostně, ze stávajících 350 000 Kč na 270 000 Kč

a konečně nově výslovně upravuje “zrcadlovou“ povinnost příjemci platby, jejíž výše překračuje limit, tuto platbu nepřijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

Mgr. Martina Jedličková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *