Odpovědné veřejné zadávání a nové povinnosti zadavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vstoupil do roku 2021 ve znění novelizovaném zákonem č. 543/2020 Sb. (dále jen jako „novela“). Ačkoli na první pohled působí ve vztahu ke ZZVZ novela stručným dojmem, v praxi má zásadní důsledky, neboť zadavatelům veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, ukládá nové povinnosti v kontextu tzv. odpovědného veřejného zadávání, přičemž se vztahuje na veškeré úkony zadavatelů učiněné po 1. 1. 2021.

Novela zakotvuje nové zásady zadávání veřejných zakázek, konkrétně v ustanovení § 6 odst. 4 ZZVZ ukládá zadavatelům novou povinnost dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání (a), environmentálně odpovědného zadávání (b) a inovací (c), a to vždy, když zadavatel postupuje podle ZZVZ při vytváření zadávacích podmínek, hodnocení nabídek a výběru dodavatele, pokud to bude vzhledem k povaze a smyslu zakázky možné. Jednotlivé pojmy jsou vysvětleny v nových ustanoveních § 28 odst. 1 písm. p), q) a r) ZZVZ. Zadavatel je v každém případě povinen odůvodnit, jestli se těmito novými zásadami řídil, či nikoliv, a to ideálně písemně a před zahájením zadávacího či výběrového řízení [1].

Zadavatelé jsou tak v souvislosti s veřejnými zakázkami nově povinni zohledňovat například pracovní příležitosti, důstojné pracovní podmínky, dopad na životní prostředí či trvale udržitelný rozvoj, což jsou požadavky vyplývající především z evropské směrnice [2], usnesení vlády a vládou schválených pravidel [3] pro odpovědné veřejné zadávání.

K novele, jejím praktickým dopadům a aplikaci bylo ze strany MMR vydáno metodické stanovisko [4] a stanovisko expertní skupiny [5], vedle toho vydalo kompletní příručku odpovědného veřejného zadávání také MPSV [6].

Zadavatelé by tak měli této na první pohled nenápadné novele věnovat náležitou pozornost a novou právní úpravu náležitě reflektovat.

Zákon o zadávání veřejných zakázek bude s účinností od 1. 6. 2021 novelizován také zákonem č. 527/2020 Sb., který reaguje na nový zákon o evidenci majitelů [7].

autor: Mgr. Karolína Foukalová

[1] konkrétní podoba ani způsob odůvodnění však není stanovena

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES

[3] usnesení vlády č. 531 ze dne 24. července 2017 o pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy;

Pravidla pro uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy, část III materiálu čj. 781/17, schválená vládou na základě návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva životního prostředí.

[4] https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/metodiky-k-zakonu-c-134-2016-sb-o-zadavani-verejnych-zakazek/metodicka-stanoviska/

[5] https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/stanoviska/stanoviska-expertni-skupiny-mmr-k-zakonu-o-zadavani-verejnych-zakazek/

[6] https://www.sovz.cz/wp-content/uploads/2021/02/ovz_publikace_ovz-v-kostce_200205.pdf

[7] zák. č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, účinný od 1. 6. 2021