Novela usnesení ČAK č. 4/2006 Věstníku o prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Na 5. schůzi představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 7. – 8. března 2022, bylo přijato usnesení, kterým se novelizuje usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku ze dne 11.4.2006 (dále jen „Usnesení“). Předmětná novela se dotýká dvou oblastí působnosti, a sice povinností advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a dále možnosti advokáta nechat se zastoupit při převzetí knihy o prohlášeních jinou osobou.

První změna záleží v tom, že došlo k rozšíření případů, za nichž nelze učinit prohlášení o pravosti podpisu na případy, kdy jednající osoba nepředloží k prokázání své totožnosti platný doklad. Podle čl. 7 odst. 1 Usnesení advokát zjišťuje údaje o totožnosti jednající osoby s jejím souhlasem buď z občanského průkazu, cestovního pasu nebo jiného platného tuzemského nebo cizozemského úředního dokladu opatřeného jeho podobiznou, pokud tento doklad uvádí jméno a příjmení jednající osoby a datum jejího narození. Novela Usnesení tedy přinesla novou povinnost advokátům, kdy tito jsou povinni platnost tuzemského dokladu ověřit podle údajů o neplatných průkazech zveřejněných na internetových stránkách Ministerstva vnitra, pokud jsou tyto údaje dostupné. Na webových stránkách Ministerstva vnitra https://aplikace.mvcr.cz/neplatne-doklady/ lze na základě čísla dokladu ověřit platnost občanského průkazu a cestovního pasu. Z dikce novelizovaného Usnesení vyplývá, že platnost dokladu, kterým se jednající osoba prokazuje za účelem uskutečnění prohlášení o pravosti podpisu, je podmínkou pro to, aby byl advokát vůbec oprávněn takové prohlášení o pravosti podpisu učinit. V případě, že jednající osoba nepředloží advokátovi platný doklad k prokázání své totožnosti, advokát není oprávněn prohlášení o pravosti podpisu učinit, a dokonce je povinen odmítnout uskutečnit takové prohlášení o pravosti podpisu.

S ohledem na novelu Usnesení lze polemizovat nad tím, zda nebude v konkrétních případech zasahováno do ústavně zaručených práv osob, které žádají učinit prohlášení o pravosti podpisu. Není výjimkou, že taková prohlášení požadují i osoby ve výkonu vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody, kdy průkazy totožnosti těchto osob má k dispozici administrativní aparát dané věznice. Advokát, který by měl učinit prohlášení o pravosti podpisu podle novelizovaného Usnesení, nebude mít v případě osoby ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody možnost učinit zadost nové povinnosti na kontrolu platnosti předkládaného průkazu totožnosti, neboť nebude mít ve věznici k dispozici internetové připojení, které by mu umožnilo předmětnou kontrolu provést. Advokát si tedy bude dopředu muset projednat s věznicí možnost přístupu k internetovému připojení a vnesení notebooku, mobilního telefonu, příp. jiného zařízení, které by mu umožnilo takové prohlášení o pravosti podpisu učinit.

Druhou změnou, které novela Usnesení přináší, je rozšíření okruhu osob, které mohou za advokáta převzít knihu o prohlášeních o pravosti podpisu. Před přijetím novely Usnesení bylo možné, aby se advokát při převzetí knihy nechal zastoupit toliko jiným advokátem. Nyní však bude umožněno, aby advokáta při tomto úkonu zastoupil rovněž advokátní koncipient nebo jiný zaměstnanec vybavený plnou mocí k uskutečnění takového úkonu. Touto novelou byla odstraněna přílišná tvrdost Usnesení, která neumožnovala advokátovi zmocnit k tomuto takřka administrativnímu úkonu jinou osobu než dalšího advokáta zapsaného v seznamu advokátů.

Usnesení přijaté na 5. schůzi představenstva České advokátní komory nabude účinnosti třicátým dnem po jeho vyhlášení ve Věstníku České advokátní komory.

 

autor: JUDr. Veronika Suchomelová