Některé legislativní novinky v exekučním právu

Dne 1.1.2022 nabyde účinnost zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a některé další zákony.

Citovaný zákon s sebou přináší několik podstatných změn, mimo jiné, v oblasti exekučního práva, které mají nezanedbatelný vliv na postavení účastníků exekučních řízení.

Omezení mobiliárních exekucí

Na základě nově účinné právní normy bude muset soudní exekutor odložit provedení exekuce prodejem movitých věcí povinného (tzv. mobiliární exekuci), který je fyzickou osobou, pokud povinný navrhne, že bude zasílat každý kalendářní měsíc na uspokojení exekucí vymáhané pohledávky peněžní prostředky nejméně ve výši 1.500,- Kč.

Započítávání na jistinu pohledávky/dluhu

Uvedenou novelou dochází ke změně, která bude mít vliv na výši příslušenství pohledávek oprávněných. Výtěžek plnění vymoženého v exekuci se bude nově nejprve započítávat na náklady soudu, na výkon rozhodnutí, následně na jistinu pohledávky, až pak na úroky, úroky z prodlení, a nakonec na náklady oprávněného. Uvedené pravidlo se použije na exekuční výtěžky dosažené ode dne nabytí účinnosti nového zákona.

Zastavování neúspěšných exekucí

Nově se zavádí princip zastavování neúspěšných exekucí vedených déle než 6 let při naplnění zákonem upravených podmínek. Po uplynutí doby 6 let od vyznačení doložky provedení exekuce pro případ, že nebylo ničeho vymoženo a není postižena nemovitá věc ve vlastnictví povinného, vyzve soudní exekutor oprávněného k úhradě zálohy. V případě, že záloha nebude uhrazena, bude soudní exekutor povinen exekuci zastavit. V opačném případě, kdy k uhrazení zálohy ze strany oprávněného dojde, bude exekuce vedena další 3 roky a takto bude možno exekuci prodloužit o 2 takováto období. Výše zálohy dosud není známá.

Zastavování bagatelních exekucí

V případě exekucí, ve kterých je vymáhána jistina pohledávky ve výši do 1.500,- Kč a v posledních 3 letech nebylo na pohledávku oprávněného vymoženo ničeho, vyzve soudní exekutor do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti nového zákona oprávněného ke složení zálohy. V případě, že záloha nebude oprávněným uhrazena, bude takováto exekuce zastavena. Oprávněný bude v takovémto případě oprávněn následně odečíst část své pohledávky jako slevu na dani z příjmů.

 

autor: Mgr. Pavel Piňos