Nárok na podporu tzv. zelený bonus

Nejvyšší správní soud svým rozsudkem ze dne 31.5.2017, č.j. 2 As 151/2017-29, rozhodl o tom, že rozhodným kritériem pro určení tarifu vyplácené podpory – zeleného bonusu (§ 3 odst. 1 zákona č. 180/2005 Sb.) je schopnost bioplynové stanice vyrábět elektřinu z bioplynu jako obnovitelného zdroje energie. Skutečnost, že osoba provozující bioplynovou stanici je držitelem licence na výrobu elektřiny (§ 4 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 458/2000 Sb.), ještě sama o sobě neosvědčuje schopnost bioplynové stanice provozované touto osobou vyrábět elektřinu právě a jen z bioplynu.

Podstatou předmětného sporu rozhodovaného Nejvyšším správním soudem byla ta otázka, zda výrobce elektřiny – provozovatel bioplynové stanice (dále také „BPS“) – měl nárok na podporu ve formě tzv. zeleného bonusu podle cenového tarifu pro výrobny uvedené do provozu v r. 2012 (dále jen „tarif 2012“), či nižšího tarifu pro výrobny uvedené do provozu až v r. 2013 (dále jen „tarif 2013“), a to za situace, kdy provozovatel BPS formálně splnil dvě podmínky pro aplikaci tarifu 2012 (bod 1.10 cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011), tedy že v r. 2012 získal licenci na výrobu elektřiny a provedl tzv. první paralelní připojení výrobny k síti (distribuční soustavě) a kdy zároveň do konce r. 2012 BPS žádnou elektřinu z bioplynu nevyráběla a výrobna nebyla kompletní, resp. kdy BPS v r. 2012 ani neměla povolení k provozu ohledně té technologické části, sloužící k výrobě elektřiny z bioplynu (zkušební provoz této – pro výrobu elektřiny z bioplynu nezbytné – části BPS byl povolen až dne 31.5.2013).

Nejvyšší správní soud zdůraznil, že účelem dotované ceny (stanovení výše podpory) je právě a jen podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Cílem naopak není přímá podpora zdrojů, které jsou nedokončené a teprve ve výstavbě, což byl evidentně případ daného provozovatele BPS v r. 2012, kdy tuto výrobnu elektřiny teprve dokončoval, či snad dokonce podpora zdrojů, které jsou sice schopny výroby elektřiny, nikoliv však z obnovitelných zdrojů. Soud v odůvodnění svého rozhodnutí dále uvedl, že „Zkušební provoz BPS, resp. její části nezbytné pro výrobu bioplynu, byl povolen teprve v květnu 2013. V této souvislosti Nejvyšší správní soud upozorňuje, že bez rozhodnutí o zkušebním provozu stěžovatel nemohl tuto část BPS provozovat. Elektřinu, vyrobenou z bioplynu, začala BPS tedy dodávat do distribuční soustavy až od června 2013. Z hlediska účelu právní úpravy neexistuje důvod, proč by na nedokončenou BPS, resp. na BPS v procesu výstavby, měla dopadat štědřejší pravidla podpory, určená pro výrobny z obnovitelných zdrojů, uvedené do provozu v roce 2012. Tím pochopitelně není dotčen fakt, že podpora obnovitelných zdrojů má ve svém důsledku (nepřímo) podnítit investice i výstavbu těchto zdrojů; podpora však musí příslušet vždy však pouze v té míře, v jaké bude výrobna elektrické energie skutečně vyrábět z obnovitelných zdrojů a jako taková bude řádně uvedena do provozu. Jinak řečeno, pokud je výrobna schopna za použití téže výrobní technologie vyrábět jak ze zdrojů obnovitelných, tak ze zdrojů konvenčních (zde z propanu), musí se v pochybnostech zákon a další předpisy (včetně předpisů cenových) vykládat tak, aby bylo dosaženo účelu zákona a dotačního programu obnovitelných zdrojů, jímž je právě výše vytčená podpora výroby energie z obnovitelných zdrojů a právě jen těchto zdrojů“.

Soud uzavřel, že provozovatel BPS se dovolával mechanické aplikace ustanovení cenových předpisů (bodu 1.10 cenového rozhodnutí ERÚ č. 7/2011) bez ohledu na faktický i právní stav dokončenosti výrobny elektřiny a její schopnosti vyrábět elektřinu z obnovitelných zdrojů. Tomuto Nejvyšší správní soud nemohl přisvědčit, neboť provozovatel BPS se fakticky domáhal výše podpory BPS pro rozhodné období (dle tarifu 2012), kdy ovšem BPS nebyla schopna elektřinu z bioplynu vyrábět. Licence na výrobu elektřiny sama o sobě neosvědčuje schopnost BPS vyrábět elektřinu právě z bioplynu, což je právě skutečnost rozhodná pro výplatu podpory (zeleného bonusu) provozovateli BPS.

autor: Mgr. Miroslav Vysloužil