Mobilní operátoři vs. zákazník – ČTÚ či soud? – část první

Mobilní operátoři vs. koncoví zákazníci – ČTÚ či soud – část první 

Zhruba na začátku minulého roku byla zažehnuta horlivá debata týkající se novely zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (dále také jako „zákon“) a s ní související zamýšlený přesun pravomoci k řešení sporů mezi mobilními operátory a koncovými zákazníky z Českého telekomunikačního úřadu na obecné soudy.

Ačkoliv změna pravomoci nakonec realizována nebyla, existují případy, u kterých vzniká důvodné pochybnosti o tom, zda je pravomoc Českého telekomunikačního úřadu (dále jako „ČTÚ“) dána či nikoliv.

Základním předpokladem pro to, aby se jednalo o spor ve smyslu zákona o elektronických komunikací je existence vztahu mezi osobou vykonávající komunikační činnost ve smyslu zákona a účastníkem (obvykle koncovým zákazníkem).

Komunikační činností se ve smyslu § 7 odst. 1 zákona rozumí

  1. zajišťování sítí elektronických komunikací;
  2. poskytování služeb elektronických komunikací; či
  3. provozování přístrojů dle § 73 zákona.

Službou elektronických komunikací se pak dle § 2 písm. n) zákona rozumí „služba obvykle poskytovaná za úplatu, která spočívá zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací, včetně telekomunikačních služeb a přenosových služeb v sítích používaných pro rozhlasové a televizní vysílání a v sítích kabelové televize, s výjimkou služeb, které nabízejí obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací nebo vykonávající redakční dohled nad obsahem přenášeným sítěmi a poskytovaným službami elektronických komunikací; nezahrnuje služby informační společnosti, které nespočívají zcela nebo převážně v přenosu signálů po sítích elektronických komunikací“.

Účastníkem se pak dle § 2 písm. a) zákona rozumí každý, kdo uzavřel s podnikatelem poskytující veřejně dostupné služby elektronických komunikací smlouvu o poskytování těchto služeb, popř. ve smyslu § 2 písm. b) zákona se uživatelem rozumí každý, kdo využívá nebo žádá veřejné dostupnou službu elektronických komunikací.

Veřejně dostupnou službou se pak ve smyslu § 2 písm. o) zákona rozumí služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen. 

Současně se musí jednat o spor, který se týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě (typicky např. nezaplacení ceny za poskytnuté telekomunikační služby). 

Jak vyplývá z výše uvedeného, typickým případem sporu, k jehož rozhodování je příslušný ČTÚ, je spor o zákazníkem neuhrazenou cenu za telekomunikační služby poskytnuté mobilním operátorem. Obdobně by do pravomoci ČTÚ spadal také spor mezi poskytovatelem internetového připojení a koncovým uživatelem.

Obvykle je smluvní vztah mezi oběma účastníky založen smlouvou o poskytování telekomunikačních (či jiných služeb ve smyslu zákona) služeb. V případě zjištění horší bonity zákazníka může poskytovatel služeb elektronických komunikací požadovat dostatečné zajištění závazku hlavního dlužníka (koncového zákazníka), např. ve formě ručení za závazek zákazníka plynoucí z uzavřené smlouvy třetí osobou.

Institut ručení umožňuje účastníkovi (operátorovi) požadovat zaplacení dluhu zákazníka po jeho ručiteli v případě, že zákazník svou platební povinnost včas nesplní. Co se však stane v případě, že ani zákazník ani ručitel nebudou svolní k úhradě vzniknuvší pohledávky?

Účastník má v takovém případě možnost uplatnit svůj nárok vůči oběma – tedy jak vůči hlavnímu dlužníkovi, tak vůči jeho ručiteli. A jelikož vztah ručitele vůči osobě za jejíž závazky se zaručil je vztahem akcesorickým, řídí se případný spor mezi účastníkem a ručitelem rovněž právní úpravou obsaženou v zákonu o elektronických komunikací a orgánem mající pravomoc takový spor rozhodnout bude Český telekomunikační úřad.

Jak se bude řešit spor v případě, že dojde k postoupení pohledávky či převzetí závazku ? Co když se ručitel rozhodne splnit zákazníkův závazek? Odpověďmi na tyto a další otázky se budeme zabývat v druhé části tohoto příspěvku.

Požaduje po Vás mobilní operátor či poskytovatel internetového připojení uhrazení dluhu a máte za to, že tak činí neoprávněně? Nejsou Vám řádně poskytovány Vámi objednané a hrazené služby ve sjednané kvalitě? Nevíte si rady, jak postupovat dále?

 

Obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme Vaši složitou situaci vyřešit.

 

Autor: JUDr. Jakub Hlína

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *