Máte v pracovních smlouvách ošetřena práva k zaměstnaneckému dílu?

Pokud zaměstnanec vytvoří při plnění pracovněprávních povinností dílo ve smyslu autorského zákona (software, databázi, užitný vzor apod.), pak k tomuto dílu vykonává majetková práva zaměstnavatel. Majetková práva znamená zejména dílo užít, např. jako produkt nabízený klientům zaměstnavatele, poskytnout k němu licenci apod. Tyto dispozice s dílem je společnost jakožto zaměstnavatel oprávněna činit ze zákona bez dalšího (pokud není pracovní smlouvou výslovně vyloučeno). Nicméně, pokud by měl zaměstnavatel v úmyslu majetková práva k dílu převést na třetí osobu (např. klienta), pak je dle zákona vyžadován souhlas zaměstnance s takovým postoupením, resp. převodem (pokud nejde o převod závodu zaměstnavatele). Souhlas je vyžadován z důvodu, že dojde k trvalé změně vykonavatele majetkových práv k zaměstnancem vytvořenému dílu. Takový souhlas lze sjednat obecně v pracovní smlouvě nebo řešit ad hoc s těmi zaměstnanci, kteří dílo vytvoří v rámci pracovního poměru. Souhlas s postoupením lze udělit jako souhlas obecný bez identifikace osoby, na kterou se práva postupují, tak jako souhlas s konkrétním nabyvatelem majetkových práv. Doporučujeme v pracovních smlouvách pečlivě formulovat možnosti nakládání se zaměstnaneckým dílem, tak aby zaměstnavatel mohl s dílem disponovat dle svých potřeb.

autor: JUDr. Jana Hrbáčková