Likvidace bez dalšího

V současné době probíhají přípravy novely zákona o obchodních korporacích. Jednou z navrhovaných novinek je, že pokud obchodní korporace nepředloží řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku za nejméně dvou po sobě jdoucí účetní období k založení do sbírky listin, vyzve ji rejstříkový soud, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení výzvy předložila všechny chybějící účetní závěrky k založení do sbírky listin. Výzva se má doručovat obchodní korporaci do vlastních rukou, náhradní doručení je vyloučeno. Za neuposlechnutí této výzvy bude možné zrušit společnost bez likvidace. Podle platné právní úpravy soud v těchto případech může uložit pořádkovou pokutu (a to i opakovaně) a případně zrušit společnost s likvidací. Rejstříkové soudy však tuto možnost příliš často nevyužívají, neboť takové korporace zpravidla nedisponují žádným majetkem a zrušení s likvidací je poměrně nákladný proces.

Cílem je odstranit tzv. neaktivní společnosti, které existují pouze formálně a nevyvíjejí žádnou ekonomickou činnost. I přes tuto skutečnost doporučujeme, aby společnosti plnily své povinnosti vůči rejstříkovému soudu maximálně pečlivě a nevystavovaly se riziku zrušení společnosti (a to s likvidací podle platné právní úpravy nebo bez likvidace dle navrhované novely).

autor: JUDr. Jana Hrbáčková