Koho považuje ÚS za osobu blízkou?

Ústavní soud se ve svém nálezu sp. zn. II.ÚS 955/18 ze dne 9. 7. 2018 vyjádřil k vymezení osoby blízké v souvislosti s právem osoby odepřít výpověď, jestliže by této osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání podle čl. 37 odst. 1 usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky (dále jen jako „Listina“).

V přípravném řízení před policejním orgánem stěžovatelka uvedla, že s oběma účastníky sporu (kamarádkou jakožto poškozenou a jejím manželem jakožto obviněným) je v blízkém přátelském vztahu a tudíž podle čl. 37 odst. 1 Listiny a podle § 100 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (dále jen jako „trestní řád“) odmítla vypovídat, neboť by mohla způsobit osobě blízké nebezpečí trestního stíhání. Vzájemnou blízkost dokazovala tím, že spolu jako rodiny jezdily na dovolené, trávily spolu čas a s poškozenou jsou dlouholeté kamarádky. S obviněným se naposledy sešla na Silvestra 2016, s poškozenou je stále v kontaktu. Stěžovatelce však byla uložena pořádková pokuta ve výši 10 000,- Kč. Podala proto stížnost k Okresnímu soudu v Plzni, ten ji však zamítl. Hlavním argumentem policejního orgánu a soudu bylo zejména konstatování, že stěžovatelka není s poškozeným v kontaktu. Došlo tak až na ústavní stížnost, kdy Ústavní soud zrušil napadené usnesení Policie ČR i usnesení Okresního soudu v Plzni.

Ústavní soud zde uvedl, že posouzení, zda jde o osobu blízkou či nikoliv je třeba zkoumat individuálně. Dospěl též k závěru, že přátelství může být mnohdy silnějším poutem než příbuzenství (pozn. viz známé rčení, podle kterého si nikdo nevybírá vlastní rodinu, nýbrž právě své přátele). Intenzita přátelského vztahu je pak dána celou řadou aspektů jako např. podobností názorů, délkou trvání, společnými zážitky či koníčky, profesní provázaností, společně tráveným časem atd. Pouhý fakt, že osoby nejsou ve stálém kontaktu, nemůže bez dalšího vést k závěru, že se již nejedná o blízký vztah.

autor: Mgr. Milan Jelínek, advokátní koncipient