Exekuce po odlužení

Nejvyšší soud České republiky svým rozhodnutím č. j. 20 Cdo 2775/2018-51 ze dne 5. 12. 2018 rozhodl tak, že zamítl dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 9. ledna 2018, č. j. 10 Co 437/2017-25. V rámci odůvodnění svého rozhodnutí pak uvedl, že ze zákazu nařízení exekuce po rozhodnutí o úpadku (§ 140e insolvenčního zákona) a ze zákazu provádění výkonu rozhodnutí nebo exekuce po dobu, po kterou trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení [§ 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona], ani z účinků, jež má právní moc usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře na dispoziční oprávnění dlužníka (povinného) ohledně exekučně obstaveného majetku (to, že od uvedeného okamžiku může dlužník – povinný s takovým majetkem volně nakládat bez ohledu na dosud vydané exekuční příkazy a účinky nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce) neplyne, že by mělo jít o důvod pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce ve smyslu § 268 o. s. ř.

autor: Mgr. Jakub Jančovič