Dávka otcovské poporodní péče – zkráceně „otcovská“

Od 01. 01. 2022 se prodlužuje otcovská. Čerstvý otec bude mít po narození dítěte nárok na 14 dní placené otcovské dovolené (do 31. 12. 2021 to bylo 7 dní). K prodloužení otcovské došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 330/2021 Sb., kterou se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

V tomto zákoně nalezneme podmínky nároku na otcovskou. Nárok má (i) pojištěnec, pečující o dítě, jehož je otcem, (ii) pojištěnec, který pečuje o dítě,1 jež převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušeného orgánu. Současně platí, že nárok mají jak zaměstnanci, tak i OSVČ, kteří se účastnili nemocenského pojištění tři měsíce bez přerušení před nástupem na otcovskou.

Nástup na otcovskou nastává dnem, jenž pojištěnec (otec) určí v období 6 týdnů ode dne narození dítěte2 nebo ode dne převzetí dítěte do péče.

Výše otcovské za kalendářní den činí 70 % denního vyměřovacího základu.

Žádost o dávku otcovské poporodní péče je nutné podat na připraveném tiskopisu Ministerstva práce a sociálních věcí. Součástí žádosti o dávku otcovské poporodní péče při převzetí dítěte do péče musí být i rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče.

Hlavním cílem otcovské je kompenzace ušlého příjmu otce z důvodu péče o novorozené dítě a matku krátce po porodu. Otec zůstává doma, nepřichází o příjem a současně se posiluje vazba mezi dítětem a oběma rodiči v raných týdnech života dítěte.

autor: Mgr. Jana Hadová

[1] Nedosáhlo-li dítě ke dni převzetí 7 let věku.

[2] Při hospitalizaci dítěte nebo matky se přičítá doba hospitalizace, neboť v takovém případě neplní dávka otcovské poporodní péče zamýšlený cíl v celé jeho šíři.