Další změny v souvislosti se zápisem skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb. (dále jen jako „novela“), který mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen jako „ZoESM“ nebo „Zákon“). Důvodem přijetí novely je (jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy) probíhající řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice (řízení č. 2021/2162) dle čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie. Podle názoru Komise nebyly splněny některé povinnosti z tzv. AML směrnice, konkrétně je pak nesprávná transpozice spatřována ve (i) vymezení skutečného majitele (v nadbytečnosti dosavadního institutu koncového příjemce), a (ii) v některých výjimkách z evidenční povinnosti.

Přinášíme Vám tak stručný přehled toho, co se novelou v ZoESM změnilo.

V první řadě došlo k úpravě definice skutečného majitele, kterým je nově (dle § 2 písm. c) ZoESM) každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Zákon pak zcela vypouští dvousložkovou definici skutečného majitele – institut koncového příjemce a zakotvuje jen a pouze pozici osoby s koncovým vlivem, které je však koncipována poněkud odlišně než doposud (i když pro mnoho subjektů, které mají dle dosavadních předpisů zapsány skutečné majitele, se de facto nic nemění).

Korporaci dle § 4 ZoESM v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje každá fyzická osoba, která přímo nebo nepřímo prostřednictvím jiné osoby nebo právního uspořádání

  1. má podíl v korporaci nebo podíl na hlasovacích právech větší než 25 %,
  2. má právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větší než 25 %,
  3. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci nebo korporacích, které mají v dané korporaci samostatně nebo společně podíl větší než 25 %, nebo
  4. uplatňuje rozhodující vliv v korporaci jinými prostředky.

Stávající právní úprava (do nabytí účinnosti novely) vycházela např. z úvahy, že určitá velikost podílu na pozici skutečného majitele toliko poukazuje v tom smyslu, že osoba s takovým podílem skutečným majitelem v konečném důsledku být nemusí (např. pokud není splněna podmínka ovládání). Nově však je zakotveno (viz výše), že pokud je splněna podmínka podílu (tj. 25% plus jedna akcie, což je pravidlo vyplývající z tzv. AML směrnic), je osoba mající takový podíl skutečném majitelem bez dalšího (není tak třeba nezbytné naplnit materiální podmínku ovládání jako doposud).

Další změny pak Zákon zaznamenal i v oblasti určování náhradních skutečných majitelů (podle § 5 ZoESM) nebo v úpravě výjimek při evidování skutečných majitelů podle § 7 ZoESM.

Na závěr pak ještě dodáváme, že podle přechodných ustanovení novely bude ze strany Ministerstva spravedlnosti probíhat aktualizace informačního systému evidence skutečných majitelů, zároveň však mají i některé evidující osoby povinnosti zajistit, aby platné údaje odpovídaly požadavkům Zákona ve znění novely.

 

autor: Mgr. Milan Jelínek