Co se rozumí jinými prostory, v nichž advokát vykonává advokacii?

Nejvyšší soud České republiky se ve svém stanovisku ze dne 25.6.2015, sp. zn. Tpjn 306/2014 zabýval výkladem pojmu „jiné prostory, v nichž advokát vykonává advokacii“ dle ust. § 85b odst. 1 tr. řádu, když dospívá k závěru, že se těmito prostory rozumí jakýkoli prostor, který souvisí s výkonem advokacie a v němž se proto vyskytují informace o klientech ať již v písemné, elektronické či jiné podobě. Vedle sídla advokáta zapsaného do seznamu advokátů jde dále např. o pobočku advokátní kanceláře, kancelář advokáta v sídle obchodní společnosti, jíž poskytuje právní služby, vozidlo advokáta nebo místa určená k archivaci či ukládání advokátních spisů. Mohou jimi být různá elektronická úložiště dat, a to ať už jde o webové stránky advokáta, vlastní datová úložiště advokáta nenacházející se v místech běžného výkonu advokátní praxe nebo úložiště provozovaná od advokáta odlišnou osobou, umožňující dálkový přístup pomocí internetové sítě (např. různé typy tzv. hostingů, cloudů, serverů). V další části svého stanoviska pak Nejvyšší soud vymezuje formální předpoklady pro zákonnost postupu při získávání takových materiálů ze strany orgánů činných v trestním řízení.

autor: Mgr. Jakub Jančovič