Co přinese nová AML směrnice?

Jak jsme již avizovali, všechny právnické osoby mají povinnost zanést své skutečné majitele do neveřejné evidence. Tato povinnost byla do českého právního řádu přijata v souvislosti s transpozicí tzv. IV. AML směrnice. Co však přinese nová V. AML směrnice[1]?

Již bylo v mnohých článcích zmiňováno, že povinnost zanést své skutečné majitele do zřízené evidence zatím nepodléhá žádné přímé sankci. Členské státy mají již dle IV. AML směrnice zajistit, aby informace o skutečném vlastnictví byly uchovávány v centrálním registru. Vzhledem k tomu, že současná česká právní úprava nemá zakotvenou žádnou přímou sankci za neprovedení zápisu, není nám zcela jasné, jak hodlá naše republika dostát povinnosti zajistit, aby tyto informace o skutečném majiteli byly opravdu u všech právnických osob do evidence zapsány. Pokládáme tedy za vysoce pravděpodobné, že sankce za nezapsání bude zakotvena novelizací, kterou bude mj. transponována V. AML směrnice.

K tomu na závěr jen ve zkratce uvádíme některé novinky, které by měly být transpozicí V. AML směrnice do české právní úpravy zakotveny – mj. dojde k rozšíření subjektů, které budou mít k dispozici informace o skutečných majitelích. Nově směrnice členským státům ukládá, aby zajistily přístup jakékoliv osobě z široké veřejnosti (pokud nebudou naplněny předpoklady pro udělení výjimky z takového přístupu – udělování těchto výjimek by mělo podléhat správnímu přezkumu). Další novinkou bude propojení jednotlivých centrálních registrů skutečných majitelů členských států prostřednictvím evropské centrální platformy, či zakotvení sankcí v případě porušení povinnosti společností a jiných právnických osob mít adekvátní, přesně a aktuální informace o svém skutečném majiteli, včetně podrobností o účasti skutečného majitele.

Na úplný závěr lze tedy jen doporučit neotálet se zápisem skutečného majitele a tohoto zapsat ideálně do konce letošního roku, dokud je zápis osvobozen od soudního poplatku.

autor: Mgr. Milan Jelínek

[1] SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/843 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice (EU) 2015/849 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu a směrnice 2009/138/ES a 2013/36/EU