Budou moci vodáci pít alkohol?

Skupina poslanců předložila sněmovně dne 20. 4. 2018 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů. Dle důvodové zprávy je záměrem této úpravy zprostit zejména vodáky odpovědnosti za přestupek v důsledku požívání alkoholu při plavbě. Zároveň navrhli, aby s ním sněmovna vyslovila souhlas již při prvním čtení (proti tomuto návrhu však bylo vzneseno veto).

Výjimka ze zakotvené nulové tolerance, co se týče požívání alkoholu a jiných návykových látek, by se měla týkat případů vedení (či obdobných činností) malých plavidel, které se nezapisují do plavebního rejstříku a nemají vlastní strojní pohon.

Předkladatelé v důvodové zprávě uvádějí, že ustanovení § 43 odst. 3 písm. c) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, v aktuálním znění nereflektuje neexistenci míry společenské škodlivosti v některých případech vnitrozemské plavby (při ovlivnění požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky). Nejvzácnějším příkladem je právě volnočasová plavba vodáků. Podle našeho názoru je empiricky dokázáno, že toto tvrzení předkladatelů o nedostačujícím naplnění společenské škodlivosti u uvedeného přestupku, se zakládá na pravdě (zde zejména „klasické“ řeky obývané vodáky). Lze uvažovat, že v určitých situacích může být člověk ovlivněný alkoholem na vodě nebezpečný, ale hlavně sám pro sebe. Stejně tak by šlo nalézt řadu situací, kdy jednání člověka v opilosti je nebezpečné pro něj samého, či dokonce i nebezpečné pro osoby v okolí, ale takové jednání není stíháno žádnou sankcí. V tomto ohledu je třeba vzít v potaz i fakt, že na jednání takového vodáka stále dopadá celá řada regulativů, které musí dodržovat, ať je pod vlivem alkoholu či nikoliv, a v mnohých případech mají orgány státní správy možnosti, jak na nebezpečné jednání takové osoby reagovat – i bez stotisícové pokuty.

Vyšší míra společenské škodlivosti pak přichází v úvahu tam, kde je riziko střetu „malého“ plavidla s „větším“ plavidlem se strojním pohonem. Tento fakt však lze zohlednit v legislativním procesu a přijmout vyhovující řešení.

Návrh zákona byl poměrně rozsáhle diskutován s velice různorodými názory, avšak ustál hlasování o zamítnutí a byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

autor: Mgr. Milan Jelínek