A zase skuteční majitelé

V poslanecké sněmovně ČR čeká na projednání zákon, kterým má dojít ke změně zákona o rozpočtových pravidlech (zákon č. 218/2000 Sb.). Dle tohoto návrhu má být v rozpočtových pravidlech (jak státních tak i pro územní samosprávné celky) zavedena povinnost poskytovatele veřejné finanční podpory zjistit skutečného majitele žadatele o dotaci, je-li žadatelem právnická osoba. Z návrhu zákona vyplývá, že v případě právnických osob má poskytovatel povinnost zjistit skutečného majitele z evidence údajů o skutečných majitelích. Pokud právnická osoba, která žádá o poskytnutí dotace svou povinnost zapsat skutečného majitele nesplnila, pak ji poskytovatel veřejné podpory vyzve k zápisu skutečného majitele do této evidence. Na rozdíl o režimu zákona o zadávání veřejných zakázek nebude možné prokázat skutečné majitele jinak. Nebude-li možné skutečné majitele identifikovat, pak dojde k zamítnutí žádosti o veřejnou podporu.

S ohledem na veřejný zájem na transparentním nakládání s veřejnými prostředky lze přepokládat, že návrh bude poslaneckou sněmovnou schválen. I proto lze doporučit právnickým osobám zapsat své skutečné majitele do příslušné evidence včas.

autor: JUDr. Jana Hrbáčková