Naše služby

Rozsah právních služeb poskytovaných advokátní kanceláří HSP & Partners je dán potřebami našich klientů. Zahrnuje standardní i zcela specifické právní služby ve všech právních oblastech. Pro své klienty tak mimo jiné zajišťujeme právní služby v následujících oblastech práva:

 • veřejné zakázky a podpory – právní služby zejména ve prospěch účastníků veřejných zakázek v rozsahu poradenství při zpracování nabídek, vypořádání dotazů, podávání námitek vůči úkonům zadavatelů a právní zastoupení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na ně navazující soudní přezkum;
 • obchodní právo – právní služby v akviziční činnosti klientů, zpracování právních due diligence, vymáhání pohledávek, sepisy a připomínkování obchodních smluv, především smluv o dílo na velké technologické celky a stavební projekty;
 • M&A a korporátní právo – organizování valných hromad, zajišťování zápisů změn v obchodním rejstříku, soudní spory mezi společníky obchodních korporací, účast na jednání statutárních orgánů, kontrola korporátních dokumentů a komplexní řešení statusových věcí, zakládání obchodních korporací, jejich přeměny, fúze, rušení a likvidace;
 • veřejná správa a správní řízení – zastupování klientů před úřady veřejné správy, a to se zvláštní specializací na právo životního prostředí a stavební právo;
 • právo duševního vlastnictví – autorské práva a z něj plynoucí práva a povinnosti, právo průmyslového vlastnictví – patenty, užitné vzory, ochranné známky, jejich přihlašování, právní zastoupení v řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví, litigace související s právem duševního vlastnictví, řešení nároků z porušení práva průmyslového vlastnictví;
 • insolvenční řízení – právní služby v insolvenčním řízení, přihlašování pohledávek, řešení oddlužení;
 • trestní právo – obhajoba v trestním řízení, uplatňování nároků poškozených trestným činem v trestním řízení, program compliance, trestné činy právnických osob;
 • správa pohledávek – komplexní zajištění práv věřitelů pohledávek, jejich vymáhání, právní zastoupení v soudním nalézacím řízení a exekučním, případně insolvenčním řízení a další formy individuálního řešení pohledávek;
 • právo EU a cizí prvek – spolupráce s advokátními kancelářemi, které jsou členy asociace Libralex s celosvětovou působností, vzájemná informace o novinkách v zahraničních právních řádech, vývoji judikatury a postavení advokátů v jednotlivých zemích;
 • daňové a finanční právo – právní služby v řízení dle daňového řádu, právní poradenství v dotačních projektech, v jednání s poskytovateli dotace a zpracování příslušných právních podání;
 • vedení účetnictví, ekonomické poradenství – přes naši propojenou společnost HSP účetní a daňová kancelář a.s. zajišťujeme pro naše klienty mj. komplexní vedení účetnictví, včetně mzdové agendy.

Při určení výše odměny za poskytované právní služby vždy vycházíme z konkrétních okolností a předpokládaného rozsahu práce. Pracnost a obtížnost jednotlivých kauz přitom průběžně vyhodnocujeme. Svým klientům nabízíme kteroukoliv z forem stanovení výše odměny, kterou příslušný právní předpis umožňuje.

S klienty, kterým poskytujeme naše služby dlouhodobě, pracujeme zpravidla na bázi paušální odměny, jejíž výše je stanovena po vyhodnocení potřeb klienta, množství očekávané práce a její náročnosti, a která zahrnuje veškeré činnosti konané ve prospěch klienta bez ohledu na jejich odbornou a časovou náročnost, mimo hotových výdajů.

Není- li odměna sjednána, má advokát právo na minimální odměnu stanovenou pro daný typ kauzy advokátním tarifem, tj. vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb. Aktuální znění advokátního tarifu naleznete zde.

Řešení případných spotřebitelských sporů

Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

Každý advokát je povinen uvádět tuto informaci na svých smlouvách se spotřebiteli ( případně ve svých obchodních podmínkách, pokud na ně smlouva odkazuje), dále na svých webových stránkách, jestliže je advokát provozuje.

V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne advokát spotřebiteli tyto informace v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.