Category Příspěvky a články

Včasné zaplacení soudního poplatku při platbě prostřednictvím peněžního ústavu

Občanskoprávní řízení jsou v tamních poměrech obecně spojena s povinností v podobě úhrady soudního poplatku, jakožto předpokladu pro následné projednání věci. V kontextu právních předpisů vzniká povinnost zaplatit soudní poplatek (ve výši dle sazebníku) okamžikem podání žaloby (návrhu), odvolání a dalších podání[1], které naše procesní předpisy upravují. Splatnost soudního poplatku obecně nastává spolu se vznikem poplatkové povinnosti. [2] V dnešní

Celý článek →

Jaké povinnosti přinese nové nařízení Akt o digitálních službách (DSA) poskytovatelům online zprostředkovatelských služeb?

Akt o digitálních službách má především zdokonalit mechanismy vedoucí k odstraňování nelegálního obsahu, na druhou stranu ale také zajistit účinnou ochranu základním právům uživatelů v online prostředí, včetně práva na svobodu projevu. V prvé řadě tedy nařízení klade důraz na povinnost mazat nezákonný obsah (v menší míře i škodlivý, který však ještě není nezákonný), včetně nezákonného zboží

Celý článek →

Co přinese nové nařízení Akt o digitálních službách (DSA)?

V reakci na vývoj obchodních modelů a online služeb v posledních letech připravila Evropská komise nové nařízení nazvané Akt o digitálních službách (Digital Services Act, dále jen „DSA“), jehož účelem je nastavit nová transparentní pravidla pro podnikání online platforem. Ambicí DSA je stát se zásadním právním předpisem, který bude utvářet ekonomiku Evropské unie v příštích letech.

Celý článek →

Ustanovení zákona o Policii ČR umožňující odebírání biologických vzorků zůstávají beze změny

Ústavní soud zveřejnil dne 06. 04. 2022 svůj nález sp. zn. Pl. ÚS 7/18, jímž plénum Ústavního soudu zamítlo návrh Městského soudu v Praze na zrušení ustanovení § 65 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Policii), ve slovech „a odebírat biologické vzorky umožňující získání

Celý článek →

Může podnikatel rozesílat obchodní sdělení i bez souhlasu?

Zasílání obchodních sdělení e-mailem představuje v současné době oblíbený nástroj využívaný podnikateli k propagaci svých produktů a služeb. Často se však stává, že jsou sdělení zasílána i bez předchozího souhlasu dotčené osoby. Kdy je takový postup přípustný a jaká obchodní sdělení mohou, nebo nemohou být zasílána? Jakmile podnikatel prodá zákazníkovi výrobek nebo službu, získává tím zákonné oprávnění

Celý článek →

Novela usnesení ČAK č. 4/2006 Věstníku o prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Na 5. schůzi představenstva České advokátní komory, která se konala ve dnech 7. – 8. března 2022, bylo přijato usnesení, kterým se novelizuje usnesení představenstva České advokátní komory č. 4/2006 Věstníku ze dne 11.4.2006 (dále jen „Usnesení“). Předmětná novela se dotýká dvou oblastí působnosti, a sice povinností advokáta při činění prohlášení o pravosti podpisu a

Celý článek →

Založení účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím správce daně

Za zdaňovací období roku 2021 je možné požádat správce daně o předání účetní závěrky přiložené k přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2021 příslušnému rejstříkovému soudu prostřednictvím žádosti obsažené v daňovém přiznání. Podání však musí splňovat veškeré podmínky a náležitosti dle daňového řádu. Generální finanční ředitelství zveřejnilo informaci týkající se novely zákona

Celý článek →

Co přinesla novela občanského zákoníku s účinností od 1.7.2021

Dne 1.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 192/2021 Sb., kterým se mění mimo jiné zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Novela přinesla několik legislativních změn, které vám nyní představíme. Změna v pořadí plnění dluhu Již dřívější právní úprava v § 1932 stanovila podpůrné pravidlo pro určení pořadí peněžitého plnění ve vztahu jistina, resp.

Celý článek →

Včasnost elektronického podání (e-mailem) vůči soudu

Plénum Ústavního soudu se ve svém stanovisku se sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 zabývalo včasností elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu vůči soudu. Ohledně této problematiky v rozhodovací praxi existoval převažující právní závěr, podle kterého byl rozhodným okamžikem pro posouzení včasnosti okamžik předání (dojití) podání soudu. V rozporu s tímto pojetím však vydal druhý senát Ústavního soudu nález sp.

Celý článek →

Změna režimu doručování poštovních datových zpráv

V souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů nastává od 01. 01. 2022 tzv. fikce doručení rovněž u soukromoprávní komunikace prováděné prostřednictvím datové schránky. Jedná se o službu tzv. poštovních datových zpráv (dále jen „PDZ“), které jsou jakýmsi ekvivalentem doporučených dopisů i dopisů do vlastních rukou.

Celý článek →

Next Page → ← Previous Page