Category Příspěvky a články

Krok vzad v případě užívání elektronického podpisu?

Tímto článkem bychom rádi širokou veřejnost upozornili na nový, poněkud neočekávaný výklad soudů ve vztahu k užívání elektronického podpisu. Výklad zvolený aktuálně Vrchním soudem v Praze do značné míry omezuje využívání elektronických podpisů a lze jej tak chápat jako určitý krok zpět v celkové snaze o elektronizaci justice a zjednodušení v přístupu k soudům a také změnu v dosavadní praxi.

Celý článek →

Označení sídla podnikatele

Zákonný požadavek na označení sídla podnikatele ve smyslu ust. § 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (díle jen „ŽZ“) je naplněn pouze tehdy, je-li označení sídla podnikatele viditelné z veřejně přístupného místa (veřejného prostranství), případně, je-li k němu zajištěn přístup veřejnosti. Touto právní větou lze shrnout Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.

Celý článek →

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích – co se od ledna pro řidiče změní?

Zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mimo jiné[1] mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) nabude své účinnosti 1. ledna 2024 a přináší například tyto zajímavé změny. Zásadní novinkou v českém právním řádu bude řízení s mentorem. Nové ustanovení § 83a zákona

Celý článek →

Zákaz uložit povinnost k uzavření zprostředkovávané smlouvy

Rezervační smlouva a její sepsání se všemi podstatnými náležitostmi představuje pro některé realitní kanceláře z právního hlediska stále ještě oříšek. Tak lze shrnout čerstvý Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022 (dále jen „Rozsudek“). Nejvyšší soud se v citovaném Rozsudku opětovně zabýval otázkou, zda může realitní kancelář coby realitní zprostředkovatel požadovat smluvní

Celý článek →

Jak vyzrát na whistleblowing a compliance?

Whistleblowing a compliance – pro někoho španělská vesnice, pro našeho advokáta Mgr. Jana Mučku pověstný denní chléb. Oba pojmy se týkají vnitřních postupů, praktik a pravidel uvnitř obchodních společností a úzce spolu souvisí – a především whistleblowingu je ve veřejném prostoru v posledních několika měsících věnována značná pozornost. Co si ale pod těmito názvy představit? Proč

Celý článek →

Jednotný patent a Jednotný patentový soud

Dosavadní systém evropské patentové ochrany dozná od 1. 6. 2023 zásadních změn, neboť v tento den vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu, na základně které zahájí svou činnost Jednotný patentový soud (Unified Patent Court) a současně dochází k zavedení jednotného patentu.  O co se jedná? Dochází ke zjednodušení dosavadního stavu po podání jediné evropské patentové

Celý článek →

Home office z pohledu pracovněprávní regulace (chystají se změny)

V aktuálním znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, není upraven výkon práce z domova, tzv. home office, a to i přesto, že se v dnešní době (digitální transformace) jedná o značně oblíbený pracovní benefit, se kterým se setkáváme dnes a denně. Mnoho zaměstnavatelů uzavírá se svými zaměstnanci dohody zohledňující výkon práce z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele,

Celý článek →

Náhrada ušlého zisku při ublížení na zdraví versus dávky nemocenského pojištění

Ušlý zisk je jednou z částí majetkové újmy, která zpravidla vzniká při způsobení újmy na zdraví jinému. Právě ke vztahu ušlého zisku způsobeného ublížením na zdraví se ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021 ze dne 30.11.2022 vyjádřil Nejvyšší soud. Ten se především zabýval vztahem škůdcovy povinnosti nahradit ušlý zisk poškozenému a případným nárokem

Celý článek →

Zásada zákazu reformationis in peius v civilním řízení

Zásada zákazu reformationis in peius, neboli zákazu „změny rozhodnutí k horšímu“ je v českém právním prostředí známá především z trestního řízení. Trestní předpisy tuto zásadu výslovně obsahují, když např. ve vztahu k odvolacímu řízení platí: „V neprospěch obžalovaného může odvolací soud změnit napadený rozsudek jen na podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obžalovaného.“[1] O uplatnění výše

Celý článek →

Nové pojetí moderace smluvní pokuty

S ohledem na skutečnost, že smluvní pokuta je jedním z nejčastěji doporučovaným a využívaným zajišťovacím instrumentem ve většině smluvních dokumentech nejen našich klientů, chtěli bychom touto aktualitou upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022-162 ze dne 11.1.2023, které ve vztahu ke smluvní pokutě předznamenává nové pojetí moderace smluvních pokut, a mění tak jejich

Celý článek →

Next Page → ← Previous Page