Category Příspěvky a články

Dobré mravy v právním jednání podnikatelů

Občanský zákoník [1] sankcionuje v ustanovení § 588 ve spojení s § 580 absolutní neplatností právní jednání, které se zjevně (ve smyslu zřejmě, jednoznačně a nepochybně) příčí dobrým mravům. Takové jednání pak nevyvolává žádné právní následky. V případě jednání fyzických osob nebo podnikatelů se spotřebiteli je tento závěr přijímán bez dalšího. Je však namístě zohledňovat korektiv dobrých

Celý článek →

Odpovědné veřejné zadávání a nové povinnosti zadavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vstoupil do roku 2021 ve znění novelizovaném zákonem č. 543/2020 Sb. (dále jen jako „novela“). Ačkoli na první pohled působí ve vztahu ke ZZVZ novela stručným dojmem, v praxi má zásadní důsledky, neboť zadavatelům veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, ukládá nové povinnosti v kontextu tzv.

Celý článek →

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 se stane účinným zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon bude do českého právního řádu transponovat požadavky tzv. V. AML směrnice, která mimo jiné zakládá požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení kontrolních mechanismů ve vztahu k pravdivosti údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a stanovení sankcí za

Celý článek →

Ústavní soud zrušil zákaz maloobchodu a pokáral vládu

V pondělí 22. 2. 2021 zveřejnil Ústavní soud (dále také jen „ÚS“) odůvodnění rozhodnutí [1] ve věci návrhu skupiny 63 senátorů, kteří se domáhali zrušení části krizových opatření vlády ze závěru roku loňského a počátku roku letošního. Jádrem návrhu senátorů byl plošně stanovený a opakovaně prodlužovaný zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách až

Celý článek →

Staronové povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází černá skládka

Právní úprava odpadového práva doznala počátkem tohoto roku značných změn, když dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a ruku v ruce s ním také zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V následujícím textu se zaměřím na staronovou problematiku právní regulace

Celý článek →

Procesní zavinění stran při zastavení exekuce pro nemajetnost

Ústavní soud se opětovně věnoval problematice procesního zavinění při zastavení exekuce pro nemajetnost a na to navazující problematice nákladů exekuce. Dne 4. 1. 2021 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 65/20, v němž Ústavní soud posuzoval stížnost stěžovatele na porušení práva na soudní ochranu, neboť mu byla uložena povinnost uhradit náklady exekuce

Celý článek →

Zjevné znamená zřejmé

Dne 10. 6. 2020 vydal pod č. j. 31 ICdo 36/2020-103 velký senát Nejvyššího soudu (dále jen „NS“) rozsudek, ve kterém posuzoval dvě obecné, ale pro praxi zcela stěžejní otázky týkající se právního jednání. Jednak se NS zabýval tím, lze-li požadavek stanovený v § 13 zákona o obchodních korporacích1, který vyžaduje, aby smlouva uzavřená mezi

Celý článek →

Bezdůvodné obohacení vs. plnění na vlastní nebezpečí

Bezdůvodné obohacení je právní pojem představující závazek z jiného právního důvodu a zároveň právním institutem, jenž má zamezit tomu, aby se právní subjekty obohacovaly způsobem, který právní řád neuznává.1 Podle aktuální právní úpravy občanského zákoníku se ve smyslu § 2991 a násl. jedná o stav, kdy se osoba obohatí na úkor jiného bez spravedlivého důvodu. Následně má

Celý článek →

Smlouva o dílo ve světle nové judikatury

Úprava Smlouvy o dílo v novém občanském zákoníku, tzn. v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“), je poněkud odlišná oproti předchozí právní úpravě. Novou právní úpravou dochází k zásadní změně nároků zhotovitele na zaplacení ceny díla, jestliže dílo bylo dokončeno a předáno jako vadné. Z dosavadní judikatury bylo možné

Celý článek →

Legislativní změny v trestních normách, peněžité tresty, dohoda o vině a trestu

Dne 1. října 2020 nabyl účinnosti zákon č. 333/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (zejména zákon o soudnictví ve věcech mládeže, zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a

Celý článek →

← Previous Page