Category Příspěvky a články

Nutnost odůvodnit výpověď DPČ či DPP

Pracovněprávní vztah založený dohodou o provedení práce či dohodou o pracovní činnosti lze mimo jiné ukončit výpovědí, která má být dle ust. § 77 zákoníku práce písemná a zahajuje běh patnáctidenní výpovědní doby. Dle výslovné textace ust. § 77 odst. 5 zákoníku práce lze tuto výpověď učinit z jakéhokoliv důvodu či dokonce bez uvedení důvodu. Dlouholetá judikatura Nejvyššího soudu

Celý článek →

Poplatníkem daně z nemovitostí se s účinností nového daňového balíčku stává také uživatel majetku státu

Dne 1. ledna 2024 nabyl účinnosti zákona č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů. Tato novela označovaná také jako konsolidační balíček přinesla rozsáhlé změny více jako šedesáti právních předpisů, a to včetně zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Kromě nemalých změn v samotném výpočtu výše daně z nemovitých věcí,

Celý článek →

Změny ve zveřejňování datových schránek aneb Kam zmizela moje „datovka“?

Dne 1. února 2024 nabyla účinnosti novela zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, která přinesla změnu v principu zveřejňování datových schránek fyzických a podnikajících fyzických osob v seznamu jejich držitelů. Adresy datových schránek uvedených osob byly dříve automaticky do seznamu zapisovány a pro výmaz bylo zapotřebí aktivního jednání držitele (tzv.

Celý článek →

Digitalizace občanky je již na dohled

Vládní návrh novely zákona č. 12/2020 o právu na digitální služby a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů a dalších souvisejících zákonů byl dne 20.12.2023 schválen senátem a dva dny později podepsán prezidentem republiky. Účinnost jeho první části nastane 15 dní po zveřejnění ve Sbírce zákonů, tj. v druhé polovině ledna 2024. Tou dobou

Celý článek →

Oznámení o uložení projektu změny právní formy Společnosti

Společnost HSP & Partners advokátní kancelář v.o.s., se sídlem Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 29453101, zaspaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77695 Tímto v souladu s probíhajícím procesem změny právní formy Společnosti z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným dle ustanovení § 33a

Celý článek →

Navrhovaný dálkový přístup do spisu

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů. Tento návrh nově umožňuje dálkový přístup do spisů včetně zvukových nebo zvukově obrazových záznamů. Přístup bude vždy omezen na určitou dobu na základě vygenerovaným přihlašovacích údajů. V případě, že se zájemce například nestihne do

Celý článek →

Krok vzad v případě užívání elektronického podpisu?

Tímto článkem bychom rádi širokou veřejnost upozornili na nový, poněkud neočekávaný výklad soudů ve vztahu k užívání elektronického podpisu. Výklad zvolený aktuálně Vrchním soudem v Praze do značné míry omezuje využívání elektronických podpisů a lze jej tak chápat jako určitý krok zpět v celkové snaze o elektronizaci justice a zjednodušení v přístupu k soudům a také změnu v dosavadní praxi.

Celý článek →

Označení sídla podnikatele

Zákonný požadavek na označení sídla podnikatele ve smyslu ust. § 31 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (díle jen „ŽZ“) je naplněn pouze tehdy, je-li označení sídla podnikatele viditelné z veřejně přístupného místa (veřejného prostranství), případně, je-li k němu zajištěn přístup veřejnosti. Touto právní větou lze shrnout Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15.

Celý článek →

Novela zákona o provozu na pozemních komunikacích – co se od ledna pro řidiče změní?

Zákon č. 271/2023 Sb., kterým se mimo jiné[1] mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) nabude své účinnosti 1. ledna 2024 a přináší například tyto zajímavé změny. Zásadní novinkou v českém právním řádu bude řízení s mentorem. Nové ustanovení § 83a zákona

Celý článek →

Zákaz uložit povinnost k uzavření zprostředkovávané smlouvy

Rezervační smlouva a její sepsání se všemi podstatnými náležitostmi představuje pro některé realitní kanceláře z právního hlediska stále ještě oříšek. Tak lze shrnout čerstvý Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022 (dále jen „Rozsudek“). Nejvyšší soud se v citovaném Rozsudku opětovně zabýval otázkou, zda může realitní kancelář coby realitní zprostředkovatel požadovat smluvní

Celý článek →

← Previous Page