Category Příspěvky a články

Nový „dočasný“ důvod pro zastavení exekuce

Novela exekučního řádu provedená zákonem č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (dále jen „Novela“) přináší nově dlužníkům (fyzickým osobám)

Celý článek →

Kdy je možné reklamovat nově zakoupené starší vozidlo?

Ne každá vada staršího vozidla je způsobená jeho opotřebením. V některých případech se může i na starším vozidle objevit tzv. běžná vada, kterou je možné, v souladu se zněním právních předpisů, ze strany kupujícího i zcela řádně reklamovat. V tomto článku bychom chtěli stručně poukázat na poměrně nedávno vydané rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 33 Cdo 3235/2020 ze

Celý článek →

Náhradní výživné pro nezaopatřené dítě

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 588/2020 Sb. je od 1. 7. 2021 možné žádat finanční pomoc od státu pro nezaopatřené dítě tzv. náhradní výživné. V tomto zákoně nalezneme podmínky poskytování náhradního výživného pro nezaopatřené dítě, a to v situaci, kdy fyzická osoba, která má k nezaopatřenému dítěti vyživovací povinnost, tuto svou povinnost neplní.

Celý článek →

Zánik společného jmění manželů v oddlužení

S účinností zákona č. 31/2019 Sb. došlo od 1. 6. 2019 k modifikaci způsobů oddlužení stanovených v ust. § 398 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném a účinném znění (dále jen „insolvenční zákon“), kdy od tohoto okamžiku bylo možno řešit úpadek dlužníka oddlužením ve formě zpeněžení majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. V návaznosti

Celý článek →

Některé legislativní novinky v exekučním právu

Dne 1.1.2022 nabyde účinnost zákon č. 286/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a některé další zákony. Citovaný zákon s sebou přináší několik podstatných změn, mimo jiné, v oblasti exekučního práva, které mají nezanedbatelný

Celý článek →

Předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ po přelomovém rozhodnutí NS již nestačí

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – tak zní formulace předmětu činnosti ve stanovách [1] a v obchodním rejstříku velkého množství tuzemských obchodních korporací [2]. Takto pojatý předmět činnosti je velmi široký, neboť zjednodušeně naznačuje, že společnost vykonává některé či všechny ze 79 oborů činnosti volné živnosti. Pro subjekty

Celý článek →

Zákaz dvojí kvality potravin a nové povinnosti provozovatelů potravinářských podniků

S účinností ode dne 12. 5. 2021 bylo novelou [1] do zákona o potravinách [2] včleněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. g), které zakazuje na trh uvádět potraviny tzv. dvojí kvality. Novela reaguje na situaci, kdy na český trh byly v minulosti uváděny potraviny kvality nižší, než mají totožné potraviny v jiných členských státech EU. Ve smyslu

Celý článek →

Právo svědka odepřít vypovídat

V rámci plnění svých občanských povinností je každý povinen se na výzvu orgánu činného v trestním řízení (předvolání) k tomuto orgánu dostavit a pomoci s objasňováním skutkového stavu předmětné věci (jakožto jednoho z primárních cílů trestního řízení), tedy uvést informace, které mu jsou známy o šetřeném trestném činu, potenciálním pachateli a okolnostech důležitých pro trestní řízení[1]. Tato svědecká povinnost nemá

Celý článek →

Dobré mravy v právním jednání podnikatelů

Občanský zákoník [1] sankcionuje v ustanovení § 588 ve spojení s § 580 absolutní neplatností právní jednání, které se zjevně (ve smyslu zřejmě, jednoznačně a nepochybně) příčí dobrým mravům. Takové jednání pak nevyvolává žádné právní následky. V případě jednání fyzických osob nebo podnikatelů se spotřebiteli je tento závěr přijímán bez dalšího. Je však namístě zohledňovat korektiv dobrých

Celý článek →

Odpovědné veřejné zadávání a nové povinnosti zadavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vstoupil do roku 2021 ve znění novelizovaném zákonem č. 543/2020 Sb. (dále jen jako „novela“). Ačkoli na první pohled působí ve vztahu ke ZZVZ novela stručným dojmem, v praxi má zásadní důsledky, neboť zadavatelům veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, ukládá nové povinnosti v kontextu tzv.

Celý článek →

← Previous Page