Category Příspěvky a články

Jednotný patent a Jednotný patentový soud

Dosavadní systém evropské patentové ochrany dozná od 1. 6. 2023 zásadních změn, neboť v tento den vstoupí v platnost Dohoda o Jednotném patentovém soudu, na základně které zahájí svou činnost Jednotný patentový soud (Unified Patent Court) a současně dochází k zavedení jednotného patentu.  O co se jedná? Dochází ke zjednodušení dosavadního stavu po podání jediné evropské patentové

Celý článek →

Home office z pohledu pracovněprávní regulace (chystají se změny)

V aktuálním znění zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, není upraven výkon práce z domova, tzv. home office, a to i přesto, že se v dnešní době (digitální transformace) jedná o značně oblíbený pracovní benefit, se kterým se setkáváme dnes a denně. Mnoho zaměstnavatelů uzavírá se svými zaměstnanci dohody zohledňující výkon práce z místa odlišného od pracoviště zaměstnavatele,

Celý článek →

Náhrada ušlého zisku při ublížení na zdraví versus dávky nemocenského pojištění

Ušlý zisk je jednou z částí majetkové újmy, která zpravidla vzniká při způsobení újmy na zdraví jinému. Právě ke vztahu ušlého zisku způsobeného ublížením na zdraví se ve svém rozsudku sp. zn. 25 Cdo 3053/2021 ze dne 30.11.2022 vyjádřil Nejvyšší soud. Ten se především zabýval vztahem škůdcovy povinnosti nahradit ušlý zisk poškozenému a případným nárokem

Celý článek →

Zásada zákazu reformationis in peius v civilním řízení

Zásada zákazu reformationis in peius, neboli zákazu „změny rozhodnutí k horšímu“ je v českém právním prostředí známá především z trestního řízení. Trestní předpisy tuto zásadu výslovně obsahují, když např. ve vztahu k odvolacímu řízení platí: „V neprospěch obžalovaného může odvolací soud změnit napadený rozsudek jen na podkladě odvolání státního zástupce, jež bylo podáno v neprospěch obžalovaného.“[1] O uplatnění výše

Celý článek →

Nové pojetí moderace smluvní pokuty

S ohledem na skutečnost, že smluvní pokuta je jedním z nejčastěji doporučovaným a využívaným zajišťovacím instrumentem ve většině smluvních dokumentech nejen našich klientů, chtěli bychom touto aktualitou upozornit na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022-162 ze dne 11.1.2023, které ve vztahu ke smluvní pokutě předznamenává nové pojetí moderace smluvních pokut, a mění tak jejich

Celý článek →

Novela autorského zákona „lex železářství“

Ke dni 5.1.2023 nabyla účinnosti novela zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 429/2022. Užití díla poskytovatelem služeb pro sdílení obsahu online Ustanovení § 46 a násl. novely upravuje především zpřísnění pravidel pro poskytovatele služeb pro sdílení obsahu online, stanovení nových povinností a podmínek, jimiž se má řídit odpovědnost těchto

Celý článek →

Datové schránky. Bude vám v roce 2023 automaticky zřízena datová schránka?

V souvislosti se změnou zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů budou od 01. 01. 2023 postupně zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, tj. živnostníkům a OSVČ, ale také všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Datová schránka bude nově povinná i

Celý článek →

Jaké zásadní změny občanského práva přinese novela č. 374/2022 Sb.?

Zákonem č. 374/2022 Sb., který nabyde účinnosti již dne 6. 1. 2023 [1], dochází k obsahově dosud nejrozsáhlejší novele občanského zákoníku [2] a rovněž k zásadním změnám v zákoně o ochraně spotřebitele [3]. Novela představuje transpozici unijních směrnic, především tzv. modernizační směrnice, směrnice o prodeji zboží a směrnice o digitálním obsahu [4], současně však má ambice také

Celý článek →

Historický úspěch v prestižní anketě!

V reprezentačních prostorách Paláce Žofín se v pondělí 7. listopadu uskutečnilo tradiční vyhlašování vítězů a oceněných v prestižní anketě Právnická firma roku. Tato anketa je právnickou obcí vnímána jako právnický Oscar a naše kancelář se na jejich udílení ani letos neztratila. Advokátní kancelář HSP & Partners zaznamenala v rámci letošního, už patnáctého ročníku firemního žebříčku Právnická firma roku historický

Celý článek →

Další změny v souvislosti se zápisem skutečných majitelů

Dne 1. 10. 2022 nabyl účinnosti zákon č. 245/2022 Sb. (dále jen jako „novela“), který mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů (dále jen jako „ZoESM“ nebo „Zákon“). Důvodem přijetí novely je (jak ostatně vyplývá i z důvodové zprávy) probíhající řízení o porušení povinnosti pro nesprávné provedení směrnice (řízení č. 2021/2162) dle čl. 258

Celý článek →

← Previous Page