Category Příspěvky a články

Předmět podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ po přelomovém rozhodnutí NS již nestačí

„Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ – tak zní formulace předmětu činnosti ve stanovách [1] a v obchodním rejstříku velkého množství tuzemských obchodních korporací [2]. Takto pojatý předmět činnosti je velmi široký, neboť zjednodušeně naznačuje, že společnost vykonává některé či všechny ze 79 oborů činnosti volné živnosti. Pro subjekty

Celý článek →

Zákaz dvojí kvality potravin a nové povinnosti provozovatelů potravinářských podniků

S účinností ode dne 12. 5. 2021 bylo novelou [1] do zákona o potravinách [2] včleněno ustanovení § 10 odst. 1 písm. g), které zakazuje na trh uvádět potraviny tzv. dvojí kvality. Novela reaguje na situaci, kdy na český trh byly v minulosti uváděny potraviny kvality nižší, než mají totožné potraviny v jiných členských státech EU. Ve smyslu

Celý článek →

Právo svědka odepřít vypovídat

V rámci plnění svých občanských povinností je každý povinen se na výzvu orgánu činného v trestním řízení (předvolání) k tomuto orgánu dostavit a pomoci s objasňováním skutkového stavu předmětné věci (jakožto jednoho z primárních cílů trestního řízení), tedy uvést informace, které mu jsou známy o šetřeném trestném činu, potenciálním pachateli a okolnostech důležitých pro trestní řízení[1]. Tato svědecká povinnost nemá

Celý článek →

Dobré mravy v právním jednání podnikatelů

Občanský zákoník [1] sankcionuje v ustanovení § 588 ve spojení s § 580 absolutní neplatností právní jednání, které se zjevně (ve smyslu zřejmě, jednoznačně a nepochybně) příčí dobrým mravům. Takové jednání pak nevyvolává žádné právní následky. V případě jednání fyzických osob nebo podnikatelů se spotřebiteli je tento závěr přijímán bez dalšího. Je však namístě zohledňovat korektiv dobrých

Celý článek →

Odpovědné veřejné zadávání a nové povinnosti zadavatelů

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), vstoupil do roku 2021 ve znění novelizovaném zákonem č. 543/2020 Sb. (dále jen jako „novela“). Ačkoli na první pohled působí ve vztahu ke ZZVZ novela stručným dojmem, v praxi má zásadní důsledky, neboť zadavatelům veřejných zakázek, včetně zakázek malého rozsahu, ukládá nové povinnosti v kontextu tzv.

Celý článek →

Zákon o evidenci skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 se stane účinným zákon č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. Tento zákon bude do českého právního řádu transponovat požadavky tzv. V. AML směrnice, která mimo jiné zakládá požadavek na veřejnost některých údajů o skutečných majitelích, zavedení kontrolních mechanismů ve vztahu k pravdivosti údajů uvedených v evidenci skutečných majitelů a stanovení sankcí za

Celý článek →

Ústavní soud zrušil zákaz maloobchodu a pokáral vládu

V pondělí 22. 2. 2021 zveřejnil Ústavní soud (dále také jen „ÚS“) odůvodnění rozhodnutí [1] ve věci návrhu skupiny 63 senátorů, kteří se domáhali zrušení části krizových opatření vlády ze závěru roku loňského a počátku roku letošního. Jádrem návrhu senátorů byl plošně stanovený a opakovaně prodlužovaný zákaz maloobchodního prodeje a poskytování služeb v provozovnách až

Celý článek →

Staronové povinnosti vlastníka pozemku, na kterém se nachází černá skládka

Právní úprava odpadového práva doznala počátkem tohoto roku značných změn, když dne 1. 1. 2021 vstoupil v účinnost zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a ruku v ruce s ním také zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. V následujícím textu se zaměřím na staronovou problematiku právní regulace

Celý článek →

Procesní zavinění stran při zastavení exekuce pro nemajetnost

Ústavní soud se opětovně věnoval problematice procesního zavinění při zastavení exekuce pro nemajetnost a na to navazující problematice nákladů exekuce. Dne 4. 1. 2021 byl vyhlášen nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 65/20, v němž Ústavní soud posuzoval stížnost stěžovatele na porušení práva na soudní ochranu, neboť mu byla uložena povinnost uhradit náklady exekuce

Celý článek →

Zjevné znamená zřejmé

Dne 10. 6. 2020 vydal pod č. j. 31 ICdo 36/2020-103 velký senát Nejvyššího soudu (dále jen „NS“) rozsudek, ve kterém posuzoval dvě obecné, ale pro praxi zcela stěžejní otázky týkající se právního jednání. Jednak se NS zabýval tím, lze-li požadavek stanovený v § 13 zákona o obchodních korporacích1, který vyžaduje, aby smlouva uzavřená mezi

Celý článek →

← Previous Page