Omezení hotovostních plateb

Dne 1.12.2014 nabývá účinnosti zákon č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu, a to zákona o platebním styku, (zde se jedná o adaptaci nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č․ 260/2012 ze dne 14․ 3․ 2012, resp. přizpůsobení právního řádu v oblasti sankcí plynoucích z porušení nařízení a stanovení pravomoci dohledového orgánu), zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí (novela je technického charakteru) a zákona o omezení plateb v hotovosti, který nově výslovně stanoví:

– definici platby, (tj. jedná se o jakékoli předání nebo převedení peněžních prostředků poskytovatelem platby příjemci platby kromě výslovně uvedených výjimek, jejichž výčet se rozšiřuje),

– v § 4 odst. 1 obsahuje snížení limitu, od kterého je poskytovatel platby povinen provést platbu bezhotovostně, ze stávajících 350 000 Kč na 270 000 Kč

a konečně nově výslovně upravuje “zrcadlovou“ povinnost příjemci platby, jejíž výše překračuje limit, tuto platbu nepřijmout, jestliže nebyla provedena bezhotovostně.

Mgr. Martina Jedličková

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *