Navrhovaný dálkový přístup do spisu

Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh novely vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.

Tento návrh nově umožňuje dálkový přístup do spisů včetně zvukových nebo zvukově obrazových záznamů. Přístup bude vždy omezen na určitou dobu na základě vygenerovaným přihlašovacích údajů. V případě, že se zájemce například nestihne do systému přihlásit, bude moci požádat o nové přihlašovací údaje.

Podle důvodové zprávy k návrhu novely vyhlášky by systém měl fungovat podobně jako různá elektronická úložiště, kde si budou moci zájemci přehrávat záznamy a pořizovat kopie, přičemž časově omezené budou pouze vždy ad hoc vygenerované přihlašovací údaje. Vyprší-li přihlašovacím údajům platnost, bude možno si požádat o nové přihlašovací údaje.

Spis nebude zpřístupněn každému zájemci, ale pouze oprávněným osobám v daném řízení. Okruh oprávněných osob v řízení stanovují jednotlivé právní předpisy. Podstatnou podmínkou pro umožnění dálkového přístupu bude též nutnost prokázat totožnost osoby s využitím elektronické identifikace podle zákona upravujícího elektronickou identifikaci.

Pro úplnost lze uvést, že i nadále bude možno využívat osobní nahlížení do spisu a pořizování opisů a výpisů z nich jako doposud. Návrh novely vyhlášky rozšiřuje možnosti způsobů nahlížení do spisu, neruší dosavadní možnosti.

Nespornou výhodou nové možnosti je úspora času. Nevýhodou, či spíše rizikem, jsou rizika spojená s kybernetickou bezpečností. Výše uvedené změny by měly nabýt účinnosti v březnu 2024, nabyde-li vyhláška platnosti a účinnosti v tomto navrhovaném znění.

autor: JUDr. Miroslava Siváková